JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 4 ธ.ค. 2563

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 26 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563


ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1 มีคุณวุฒิอย่างในอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1.1 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์ สาขาวิชาช่างอิเลคทรอนิคส์ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างเครื่องกล หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ
1.2 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์ สาขาวิชาอิเลคทรอนิคส์ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1.3 มีความรู้ความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุด Microsoft office โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่วไป การใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต
1.4 สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือปฏิบัติงานในวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
2. มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
2.1 มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
2.2 มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
2.3 มีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

File.. แนบ
Tags : สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ นครราชสีมา

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ,นครราชสีมา
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 26 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
วันที่โพส 21 ต.ค. 2563

Top 5
รัฐวิสาหกิจ,องค์การสุรา,กรมสรรพสามิต
องค์การสุรา รับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ เปิดรับสมัคร 23 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2563
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 23 อัตรา เปิดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2563
กรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) วุฒิ ปวช.-ปวส.-ป.ตรี 24 อัตรา เปิดรับสมัคร 2 - 9 ธันวาคม 2563
กรมทางหลวง,กรุงเทพมหานคร
กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 3 - 15 ธันวาคม 2563
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 25 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563