JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 27 ก.ค. 2564

งานสาธารณสุข

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 18 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 16 ตุลาคม 2563


ประกาศสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

โรงพยาบาลปากเกร็ด จํานวน 10 ตําแหน่ง 18 อัตรา
1 นายแพทย์
กลุ่มตามลักษณะงาน กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ (ก)
อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา
ค่าจ้าง/เงินเดือน 20,300 - 24,750 บาท (อัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิ)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
คุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา
2. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา
3. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา และ ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร แสดง ความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา

2 นักกายภาพบําบัด
กลุ่มตามลักษณะงาน กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ (ก)
อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา
ค่าจ้าง/เงินเดือน 15,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
คุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบําบัด ทางกายภาพบําบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบําบัดหรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ วิชาชีพกายภาพบําบัดของสภากายภาพบําบัด
2. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบําบัด และ ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบําบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดของ สภากายภาพบําบัด
3. ได้รับปริญญา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่กพส. กําหนดว่า ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบําบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ของสภากายภาพบําบัด

3 แพทย์แผนไทย
กลุ่มตามลักษณะงาน กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ (ก)
อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา
ค่าจ้าง/เงินเดือน 15,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
2. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
3. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือ สาขาการแพทย์ แผนไทยประยุกต์

4 นักเทคนิคการแพทย์
กลุ่มตามลักษณะงาน กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ (ก)
อัตราว่าง จํานวน 2 อัตรา
ค่าจ้าง/เงินเดือน 15,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
คุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือ
2. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือ
3. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่า ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

5 นักจิตวิทยา
กลุ่มตามลักษณะงาน กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ (ข)
อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา
ค่าจ้าง/เงินเดือน 15,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทาง จิตวิทยา หรือทางจิตวิทยาคลินิก
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทาง จิตวิทยา หรือทางจิตวิทยาคลินิก
3. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

6 นักวิชาการสาธารณสุข
กลุ่มตามลักษณะงาน กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ (ข)
อัตราว่าง จํานวน 5 อัตรา
ค่าจ้าง/เงินเดือน 15,560 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทาง จิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิค การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ทางอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชา สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทาง เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม / อนามัยชุมชน / อนามัยสิ่งแวดล้อม หรือทางแพทย์แผนจีน หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งและทาง ใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่า เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะ งานที่ปฏิบัติ
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทาง จิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิค การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ทางอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชา สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทาง เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม / อนามัยชุมชน / อนามัยสิ่งแวดล้อม หรือทางแพทย์แผนจีน หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งและทาง ใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะ งานที่ปฏิบัติ
3. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

7 นักโภชนาการ
กลุ่มตามลักษณะงาน กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ (ข)
อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา
ค่าจ้าง/เงินเดือน 15,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และ พฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขา วิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และ พฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่า เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
3. ได้รับปริญญา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

8 พนักงานช่วยเหลือคนไข้
กลุ่มตามลักษณะงาน กลุ่มบริการ
อัตราว่าง จํานวน 4 อัตรา
ค่าจ้าง/เงินเดือน บาท (ค่าจ้างตามคุณวุฒิ)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้
1. ความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนีบัตรมัธยมศึกษา ตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ หรือ
2. มีความรู้ความสามารถและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิประกาศนีบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับลักษณะงาน หรือ
4. ได้รับคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

9 พนักงานประจําห้องยา
กลุ่มตามลักษณะงาน บริการ
อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา
ค่าจ้าง/เงินเดือน 7,540 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้
1. มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนต้น หรือ ตอนปลายสายสามัญ หรือ
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ที่ เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ หรือ
3. ได้รับคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

10 ผู้ช่วยนักกายภาพบําบัด
กลุ่มตามลักษณะงาน บริการ
อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้
1. มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนต้น หรือ ตอนปลายสายสามัญ หรือ
2. ได้รับคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

วัน เวลา และ สถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2563 - วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ
สถานที่รับสมัคร กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น 7) โรงพยาบาลปากเกร็ด โทร 02 1573070-9 ต่อ 702,709


Free โปรแกรมขุด Bitcoin

File.. แนบ
Tags : โรงพยาบาลปากเกร็ด นนทบุรี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี นักวิชาการสาธารณสุข

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

โรงพยาบาลปากเกร็ด,นนทบุรี,สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี,นักวิชาการสาธารณสุข
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 18 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 16 ตุลาคม 2563
วันที่โพส 5 ต.ค. 2563

Top 5
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ วุฒิ ปวส.-ป.ตรี เงินเดือน 24,000 - 218,400 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 – 20 สิงหาคม 2564
รัฐวิสาหกิจ
(งานรัฐวิสาหกิจ) บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัท) รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน 6 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564
กรมปศุสัตว์,สระบุรี
กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 15 - 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
กรมการจัดหางาน,กรุงเทพมหานคร
กรมการจัดหางาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 53 อัตรา เปิดรับสมัคร 2 - 6 สิงหาคม 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 19 - 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564