JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 4 ธ.ค. 2563

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 88 อัตรา เปิดรับสมัคร 14 - 25 กันยายน 2563


ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ตําแหน่งที่รับสมัคร
พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 50 อัตรา
1) ตําแหน่งผู้ช่วยครู 15 สาขาวิชา
- เอกภาษาไทย จํานวน 3 อัตรา
- เอกภาษาญี่ปุ่น จํานวน 1 อัตรา
- เอกภาษาอังกฤษ จํานวน 4 อัตรา
- เอกคณิตศาสตร์ จํานวน 4 อัตรา
- เอกวิทยาศาสตร์ จํานวน 3 อัตรา
- เอกสังคม จํานวน 3 อัตรา
- เอกปฐมวัย จํานวน 3 อัตรา
- เอกพลศึกษา จํานวน 3 อัตรา
- เอกบรรณารักษ์ จํานวน 2 อัตรา
- เอกศิลปะ จํานวน 3 อัตรา
- เอกดนตรีไทย จํานวน 1 อัตรา
- เอกดนตรีสากล จํานวน 1 อัตรา
- เอกคหกรรม จำนวน 2 อัตรา
- เอกเกษตร (พืช) จํานวน 2 อัตรา
- เอกคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 อัตรา

2 ตําแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน (ธุรการ) (งบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) จํานวน 4 อัตรา
- ตําแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน (โสตทัศนศึกษา) จํานวน 2 อัตรา |

3 ตําแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จํานวน 1 อัตรา
4 ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จํานวน 7 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 38 อัตรา
5 ตําแหน่งคนงานทั่วไป
- งานครัว จํานวน 4 อัตรา
- งานแม่บ้าน จํานวน 2 อัตรา
- งานทําความสะอาด จํานวน 2 อัตรา
- งานขนส่ง จํานวน 1 อัตรา
- งานก่อสร้าง จํานวน 2 อัตรา
- งานประจํารถ จํานวน 2 อัตรา
- งานสวน จำนวน 8 อัตรา
- งานรักษาความปลอดภัย จํานวน 7 อัตรา
- งานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา

6 ตําแหน่งภารโรง (งบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) จํานวน 4 อัตรา

กําหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 14 - 25 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

File.. แนบ
Tags : องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ชลบุรี

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี,ชลบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 88 อัตรา เปิดรับสมัคร 14 - 25 กันยายน 2563
วันที่โพส 12 ก.ย. 2563

Top 5
รัฐวิสาหกิจ,องค์การสุรา,กรมสรรพสามิต
องค์การสุรา รับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ เปิดรับสมัคร 23 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2563
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 23 อัตรา เปิดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2563
กรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) วุฒิ ปวช.-ปวส.-ป.ตรี 24 อัตรา เปิดรับสมัคร 2 - 9 ธันวาคม 2563
กรมทางหลวง,กรุงเทพมหานคร
กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 3 - 15 ธันวาคม 2563
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 25 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563