JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 21 ม.ค. 2564

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานทางหลวงที่ 2 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา เปิดรับสมัคร 21 - 25 กันยายน 2563


ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตําแหน่ง พนักงานโยธา
อัตราว่าง 7 อัตรา
แขวงทางหลวงแพร่ จํานวน 2 อัตรา
แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จํานวน 2 อัตรา
แขวงทางหลวงน่านที่ 2 จํานวน 2 อัตรา
แขวงทางหลวงพะเยา จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกําหนด ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือ
2 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อย กว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือ
3 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วน ราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาการศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลาย
ทั้งนี้ ผู้จบการศึกษาตามข้อ 1 - 3 ต้องได้รับวุฒิในสาขาวิชาทางช่างก่อสร้าง ช่างสํารวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสํารวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม
(สําหรับผู้สมัครที่ใช้วุฒิการศึกษาสูงกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เช่น วุฒิปริญญาตรี ซึ่งไม่ได้เป็นการศึกษาต่อเนื่องจากวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร)
4 ผู้สมัครที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 - 3 ต้องเป็นผู้เคยผ่านการปฏิบัติงานในงานที่ เกี่ยวข้องกับตําแหน่งมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร :
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานสารบรรณ ส่วนบริหาร สํานักงานทางหลวงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2563 ในวันและ เวลาราชการ


Free โปรแกรมขุด Bitcoin

Tags : สำนักงานทางหลวงที่ 2 กรมทางหลวง แพร่ น่าน พะเยา

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

สำนักงานทางหลวงที่ 2,กรมทางหลวง,แพร่,น่าน,พะเยา
สำนักงานทางหลวงที่ 2 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา เปิดรับสมัคร 21 - 25 กันยายน 2563
วันที่โพส 10 ก.ย. 2563

Top 5
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์,นครสวรรค์,นครราชสีมา
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 18 - 22 มกราคม 2564
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ,นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา,สตูล,สงขลา
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 26 อัตรา เปิดรับสมัคร 18 มกราคม 2564 - 5 กุมภาพันธ์ 2564
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนฯ สมัครตั้งแต่วันที่ 11 - 19 มกราคม 2564
กรมท่าอากาศยาน,กรุงเทพมหานคร
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 11 – 22 มกราคม 2564
BEM บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัด (มหาชน),รถไฟฟ้ามหานคร,รถไฟฟ้า,ทางด่วนและรถไฟฟ้า,รถไฟฟ้าสายสีม่วง,รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน,รถไฟใต้ดิน,bmcl,mrt,subway,รถไฟฟ้า MRT,MRT,BEM,SUBWAY
BEM บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัด (มหาชน) ประกาศรับสมัครพนักงาน 7 ตำแหน่ง เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 31 มกราคม 2564