JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 25 ม.ค. 2564

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานทางหลวงที่ 14 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 19 - 28 สิงหาคม 2563


สำนักงานทางหลวงที่ 14 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1 ตำแหน่งพนักงานบริการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน ไม่เกินระดับ ปวส
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ(ม.ศ.3) หรือ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือ
(2) ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.2) หรือ
(3) ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ ) ทางพาณิชยการ หรือ
(4) ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้หาง
"บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ช่างพิมพ์ หรือได้รับประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 2) ทางหาณิชยการ หรือ
(5) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้หางบัญชี พาณิชยการ
เลขานุการ การตลาด ารขาย ภาษาต่างประเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บรีหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างพิมพ์
(6) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหารธุรกิจ
ช่างพิมพ์ หรือได้รับประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางธุรกิจ การจัดการทั่วไป
การจัดการสำนักงาน ภาษาอังกฤษธุรกิจ เทคนิคการอาชีพการสำนักงาน เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ช่างพิมพ์ ซึ่งมี
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือต่อจากประกาศนียบัตร
วิชาการศึกษา หรือ
(7) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหารธุรกิจ
ช่างพิมพ์ หรือได้รับอนุปริญญา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหารธุรกิจ ช่างพิมพ์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่
น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
(สำหรับผู้สมัครที่ใช้วุฒิการศึกษาสูงกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เช่น
วุฒิปริญญาตรี ซึ่งไม่ได้เป็นการศึกษาต่อเนื่องจากวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปาช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตร
วิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ให้ถือว่าผู้นั้นใช้วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.2) สมัครสอบ)

2 พนักงานโยธา
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน ไม่เกินระดับ ปวส
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) ได้รับวุฒิประกาศนียปัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกำหนด
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 3 ปี
ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า หรือ
(2) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
(ป.กศ.สูง) และอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนรายการต่างๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลา
การศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า ๔ ปี ต่อจากวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า หรือ
(3) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ของส่วนราต่างๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ทั้งนี้ ผู้จบการศึกษา ข้อ (1) - (3) ต้องได้รับวุฒิในสาขาวิชาทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ
ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม
(สำหรับผู้สมัครที่ใช้วุฒิการศึกษาสูงกว่าวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เช่น
วุฒิปริญญาตรี ซึ่งไม่ได้เป็นการศึกษาต่อเนื่องจากวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร)
(4) ผู้สมัครที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 4
1 - 3 ต้องเป็นผู้เคยผ่านถารปฏิบัติงานในงานที่
เกี่ยวข้องกับตำแหน่งมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : สำนักงานทางหลวงที่ 14 กรมทางหลวง ถนนเจิมจอมพล ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
วันที่เปิดรับสมัคร : 19 - 28 สิงหาคม 2563
Free โปรแกรมขุด Bitcoin

File.. แนบ
Tags : ชลบุรี กรมทางหลวง

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

ชลบุรี,กรมทางหลวง
สำนักงานทางหลวงที่ 14 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 19 - 28 สิงหาคม 2563
วันที่โพส 9 ส.ค. 2563

Top 5
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.),สำนักงาน ก.พ.
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 19500-24910 บาท เปิดรับสมัคร 20 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2564
กรมสุขภาพจิต,โรงพยาบาลศรีธัญญา,นักวิชาการสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 มกราคม - 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 25 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2564
กรมส่งเสริมสหกรณ์,สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี,จันทบุรี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 18 - 22 มกราคม พ.ศ. 2564
สํานักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ,กรมทางหลวง
สํานักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 มกราคม 2564