JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 28 ก.ย. 2563

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 21 อัตรา วุฒิ - ปวช. - ปวส. - ปริญญาตรี - มัธยม เปิดรับสมัคร 18 - 24 สิงหาคม 2563

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ตําแหน่งที่ 1 นายสัตวแพทย์ กลุ่มตําแหน่ง วิชาชีพเฉพาะ
ค่าตอบแทน เดือนละ 23,430 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
(1) ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทย์สภา
(2) ได้รับวุฒิปริญญาอย่างอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ และได้รับ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง จากสัตวแพทย์สภา ลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยทั่วไป : สัตวแพทย์มีบทบาทที่สําคัญในด้านการตรวจ และรักษาพยาบาลสัตว์ การศึกษา วิเคราะห์ชันสูตร และวิจัยโรคสัตว์ทางด้านต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและกําจัดโรคสัตว์ และปฏิบัติหน้าที่ อื่นที่เกี่ยวข้อง

ตําแหน่งที่ 2 นักวิชาการตรวจสอบภายใน กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ได้รับปริญญาตรีทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ และทางเศรษฐศาสตร์

ตําแหน่งที่ 3 นักเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ - บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสารสนเทศ สาขาวิชา คณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน ที่ปฏิบัติ

ตําแหน่งที่ 4 นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ - บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ได้รับปริญญาตรีทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ และทางเศรษฐศาสตร์

ตําแหน่งที่ 5 นักวิชาการประมง กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทางทะเล วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์ กายภาพ วาริชศาสตร์ เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เทคโนโลยีทางทะเล ชีววิทยาประมง เทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การประมง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา

ตําแหน่งที่ 6 นักวิชาการพัสดุ กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางบัญชี ทางบริหารธุรกิจ ทางการบริหารจัดการ และทางการตลาด และทางเศรษฐศาสตร์

ตําแหน่งที่ 7 นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชารัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ และนิติศาสตร์

ตําแหน่งที่ 8 นายช่างเครื่องกล กลุ่มงาน เทคนิค
ค่าตอบแทน เดือนละ 11,250 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท (ปวช.)
เดือนละ 13,800 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ - บาท (ปวส.)
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
(1) ได้รับประกาศนียบัตรผู้ทําการในเรือฝ่ายช่างกลเรือ (ไม่ต่ํากว่าคนใช้เครื่องจักรยนต์ ชั้นสอง)
(2) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาหรือมี ประสบการณ์เคยปฏิบัติงานถือท้ายเรือกลเดินทะเลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทํางานซึ่งระบุถึง ลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติจากนายจ้าง หรือผู้บังคับบัญชาระดับหน่วยงาน

ตําแหน่งที่ 9 นายช่างไฟฟ้า กลุ่มงาน เทคนิค
ค่าตอบแทน เดือนละ 13,800 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ - บาท (ปวส.)
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางสาขาวิชาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิคส์ หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางช่างไฟฟ้า
(2) ได้รับมีประสบการณ์การทํางานในตําแหน่งที่สมัครโดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์การทํางาน จากผู้บังคับบัญชา

ตําแหน่งที่ 10 นายช่างรังวัด กลุ่มงาน เทคนิค
ค่าตอบแทน เดือนละ 13,800 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ - บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

ตําแหน่งที่ 11 เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงาน บริการ
ค่าตอบแทน เดือนละ 13,800 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ - บาท (ปวส.)
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางหรือพาณิชยการ และทาง บริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป

สมัครทางเว็บไซต์ : https://dmcr.thaijobjob.com
วันทีเปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563

File แนบ
ADS : แจก ฟรี !! บิทคอยน์สร้างรายได้ เพียงดาว์นโหลดเปิดทิ้งไว้

Tags : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ www.facebook.com/Job108admin

Top 5
การไฟฟ้านครหลวง,MEA
การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงานของ MEA 22 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน - 3 ตุลาคม 2563
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,นครราชสีมา,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 รับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยฯ รวม 15 อัตรา เปิดรับสมัคร 15 - 18 กันยายน 2563
สำนักงานทางหลวงที่ 17,กรมทางหลวง,
สำนักงานทางหลวงที่ 17 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 28 กันยายน 8 ตุลาคม 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ลำปาง,กรมป่าไม้,สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ ฯ จำนวน 848 ราย เปิดรับสมัคร 14 - 21 กันยายน 2563