JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 28 ก.ย. 2563

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานทางหลวงที่ 12 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และ พนักงานโยธา เปิดรับสมัคร 17 - 24 สิงหาคม 2563

สุพรรณบุรี,กรมทางหลวง

สำนักงานทางหลวงที่ 12 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน ไม่เกินระดับ ปวส.
คุณสมบัติเพาะตำแหน่ง
(1) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกำหนด
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 3 ปี
ต่อจากๆฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า หรือ
(2) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
(ป.กศ.สูง) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวสา
การศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า หรือ
(3) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร
ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ดอนปลาย หรือ
ทั้งนี้ ผู้จนการศึกษาตาม ข้อ (1) (3) ต้องได้รับวุฒิการศึกษาทางช่างไฟฟ้า ช่างสื่อสาร
ช่างวิทยุ ข่างไฟฟ้ากำลัง ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ข่างไทรคมนาคม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า
เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
(สำหรับผู้สมัครที่ใช้ฒิการศึกษาสูงกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เช่น
วุฒิบริญญาตรี ซึ่งไม่ได้เป็นการศึกษาต่อเนื่องจากวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตร
วิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร)
(4) ผู้สมัครที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 1
3 ต้องเป็นผู้เคยผ่านการปฏิบัติงานในงาน
ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี

2 พนักงานโยธา
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน ไม่เกินระดับ ปวส.
คุณสมบัติเพาะตำแหน่ง
(1) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกำหนด
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 3 ปี
ต่อจากๆฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า หรือ
(2) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
(ป.กศ.สูง) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวสา
การศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า หรือ
(3) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร
ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ดอนปลาย หรือ
ทั้งนี้ ผู้จนการศึกษาตาม ข้อ (1) (3) ต้องได้รับวุฒิการศึกษาทางช่างไฟฟ้า ช่างสื่อสาร
ช่างวิทยุ ข่างไฟฟ้ากำลัง ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ข่างไทรคมนาคม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า
เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
(สำหรับผู้สมัครที่ใช้ฒิการศึกษาสูงกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เช่น
วุฒิบริญญาตรี ซึ่งไม่ได้เป็นการศึกษาต่อเนื่องจากวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตร
วิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร)
(4) ผู้สมัครที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 1
3 ต้องเป็นผู้เคยผ่านการปฏิบัติงานในงาน
ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : งานสารบรรณ สำนักงานทางหลวงที่ 12 กรมทางหลวง 123 ม.1 ต.ดอนกำยาน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
วันที่เปิดรับสมัคร 17 - 24 สิงหาคม 2563
ADS : แจก ฟรี !! บิทคอยน์สร้างรายได้ เพียงดาว์นโหลดเปิดทิ้งไว้

File.. แนบ
Tags : สุพรรณบุรี กรมทางหลวง

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ www.facebook.com/Job108admin

Top 5
การไฟฟ้านครหลวง,MEA
การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงานของ MEA 22 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน - 3 ตุลาคม 2563
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,นครราชสีมา,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 รับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยฯ รวม 15 อัตรา เปิดรับสมัคร 15 - 18 กันยายน 2563
สำนักงานทางหลวงที่ 17,กรมทางหลวง,
สำนักงานทางหลวงที่ 17 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 28 กันยายน 8 ตุลาคม 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ลำปาง,กรมป่าไม้,สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ ฯ จำนวน 848 ราย เปิดรับสมัคร 14 - 21 กันยายน 2563