JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 27 ก.ค. 2564

งานสาธารณสุข

โรงพยาบาลชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-7 สิงหาคม 2563


ประกาศโรงพยาบาลชลบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

หน่วยที่ 1
ชื่อตำแหน่ง เภสัชกร
กลุ่ม วิชาชีพเฉพาะ (ปฏิบัติงานที่งานคุ้มครอบผู้บริโภค กลุ่มงานเวชกรรมสังคม)
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 16,920 บาท (หลักสูตร 5 ปี) 19,680 บาท (หลักสูตร 6 ปี)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
เภสัชศาสตร์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม

หน่วยที่ 2
ชื่อตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
กลุ่ม วิชาชีพเฉพาะ (ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก)
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 15,960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์


หน่วยที่ 3
ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
กลุ่ม วิชาชีพเฉพาะ
อัตราว่าง 4 อัตรา
ค่าตอบแทน 15,960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชรติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพล
ศึกษาหรือทางสุขศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม หรือทางแพทย์แผนจีน

หน่วยที่ 4
ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
กลุ่ม บริหารทั่วไป (ปฏิบัติงานศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคิลนิก)
อัตราว่าง 2 อัตรา
ค่าตอบแทน 13,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา

หน่วยที่ 5
ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
กลุ่มงาน เทคนิค ปฏิบัติงาน กลุ่มงานบัญชี 1 อัตรา
ปฎิบัติงาน กลุ่มงานการเงิน 2 อัตรา
อัตราว่าง 3 อัตรา
ค่าตอบแทน 10,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน
2. ได้รับคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

หน่วยที่ 6
ชื่อตำแหน่ง นายช่างเทคนิค
กลุ่มงาน เทคนิค (ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์)
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 10,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ


วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก กรอกรายละเอียดในใบสมัครพร้อมแนบ
เอกสารประกอบการสมัคร และส่งเมล์มาที่ hr.recruit,cbh@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 3-7 สิงหาคม 2563
(จะปิดรับสมัคร ณ เวลา 15.00 น.) เมื่อกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลตรวจสอบหลักฐานการสมัครเรียบร้อยแล้ว
จะติดต่อกลับ ผู้สมัครจะต้องมาชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครตำแหน่งละ 30 บาท (ก่อนเวลา 16.30 น)


Free โปรแกรมขุด Bitcoin

File.. แนบ
Tags : ชลบุรี

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

ชลบุรี
โรงพยาบาลชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-7 สิงหาคม 2563
วันที่โพส 2 ส.ค. 2563

Top 5
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ วุฒิ ปวส.-ป.ตรี เงินเดือน 24,000 - 218,400 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 – 20 สิงหาคม 2564
รัฐวิสาหกิจ
(งานรัฐวิสาหกิจ) บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัท) รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน 6 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564
กรมปศุสัตว์,สระบุรี
กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 15 - 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
กรมการจัดหางาน,กรุงเทพมหานคร
กรมการจัดหางาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 53 อัตรา เปิดรับสมัคร 2 - 6 สิงหาคม 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 19 - 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564