JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 28 ก.ย. 2564

งานสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 3 อัตรา เปิดรับสมัคร 3 - 7 สิงหาคม 2563


ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.ในสังกัด สสอ.เมืองเพชรบุรี

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
จำนวน 3 อัตรา
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขนภาพตำบลบางจาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเพชรบุรี จำนวน 1 อัตรา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นมะพร้าว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเพชรบุรี จำนวน 1 อัตรา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดเจ้าสำราญ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเพชรบุรี จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้าง 15,960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิฃาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และ
พฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา สาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สาขาวิชา เวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การถีฬา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม หรือทางแพทย์แผนจีน หรือสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่งและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวข้างต้น
2. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส.กำหนดว่าใข้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 48 ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี
วันที่เปิดรับสมัคร : 3 - 7 สิงหาคม 2563
Free โปรแกรมขุด Bitcoin

File.. แนบ
Tags : เพชรบุรี

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

เพชรบุรี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 3 อัตรา เปิดรับสมัคร 3 - 7 สิงหาคม 2563
วันที่โพส 31 ก.ค. 2563

Top 5
กรมปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 21 - 28 กันยายน พ.ศ. 2564
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง (กอง/กลุ่ม/ศูนย์) 111 อัตรา วุฒิ ปวช. - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 29 กันยายน - 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564
กรมวิชาการเกษตร,กรุงเทพมหานคร
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เงินเดือน 40,000 บาท เปิดรับสมัคร 1 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา,นักวิชาการสาธารณสุข,ฉะเชิงเทรา
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 17 - 23 กันยายน 2564
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทยรับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวส. เปิดรับสมัคร 16 - 30 กันยายน 2564