JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 26 ก.ค. 2564

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานกองทุนยุติธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนยุติธรรม 41 อัตรา เปิดรับสมัคร 16 - 22 กรกฎาคม 2563


ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุนยุติธรรม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนยุติธรรม

ตําแหน่ง นักวิชาการยุติธรรม
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดชัยภูมิ
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดนครพนม
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดมุกดาหาร
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธร
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดเลย
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดหนองคาย
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลําภู
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดสระแก้ว
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดชัยนาท
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดนครนายก
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดปทุมธานี
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดนราธิวาส
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดชุมพร
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดระนอง
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลาสํานักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดระยอง
สํานักงานกองทุนยุติธรรม (ส่วนกลาง)
จํานวนที่จัดจ้าง 41 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับหน้าที่ความ รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
2 เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในงานที่ปฏิบัติเป็นอย่างดี

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 กรกฎาคม 2563 ทางเว็บไซต์ http://www.jfo.moj.go.th และhttp://www.moi.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


Free โปรแกรมขุด Bitcoin

File.. แนบ
Tags : คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุนยุติธรรม เชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน เพชรบูรณ์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มุกดาหาร ยโสธร เลย สกลนคร สุรินทร์ ศรีสะเกษ หนองคาย หนองบัวลําภู อุบลราชธานี สระแก้ว กาญจนบุรี ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี นราธิวาส ชุมพร ภูเก็ต ระนอง สงขลา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุนยุติธรรม,เชียงใหม่,พะเยา,แม่ฮ่องสอน ,เพชรบูรณ์ ,กาฬสินธุ์ ,ขอนแก่น ,ชัยภูมิ ,นครพนม ,นครราชสีมา ,บุรีรัมย์,มุกดาหาร ,ยโสธร,เลย,สกลนคร,สุรินทร์,ศรีสะเกษ,หนองคาย,หนองบัวลําภู,อุบลราชธานี ,สระแก้ว,กาญจนบุรี,ชัยนาท ,นครนายก,นครปฐม,นนทบุรี,ปทุมธานี,พระนครศรีอยุธยา ,เพชรบุรี,ราชบุรี,ลพบุรี,สุพรรณบุรี,นราธิวาส,ชุมพร,ภูเก็ต,ระนอง,สงขลา,ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี,ปราจีนบุรี,ระยอง
สำนักงานกองทุนยุติธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนยุติธรรม 41 อัตรา เปิดรับสมัคร 16 - 22 กรกฎาคม 2563
วันที่โพส 9 ก.ค. 2563

Top 5
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ วุฒิ ปวส.-ป.ตรี เงินเดือน 24,000 - 218,400 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 – 20 สิงหาคม 2564
รัฐวิสาหกิจ
(งานรัฐวิสาหกิจ) บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัท) รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน 6 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564
กรมปศุสัตว์,สระบุรี
กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 15 - 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
กรมการจัดหางาน,กรุงเทพมหานคร
กรมการจัดหางาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 53 อัตรา เปิดรับสมัคร 2 - 6 สิงหาคม 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 19 - 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564