JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 12 ส.ค. 2563

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 33 อัตรา วุฒิ - ปวช. - ปวส. - ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 8 - 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

กรมส่งเสริมการเกษตร,กรุงเทพมหานคร

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร)

1 เจ้าพนักงานธุรการ
ค่าตอบแทน 13,800 บาท
อัตราว่าง จํานวน 10 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน และการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

2 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
ค่าตอบแทน 11,250 บาท หรือตามมติคณะรัฐมนตรีกําหนด
อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา

3 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ตอบแทน 11,250 บาท หรือตามมติคณะรัฐมนตรีกําหนด
อัตราว่าง จํานวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา

4 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ค่าตอบแทน 13,800 บาท หรือตามมติคณะรัฐมนตรีกําหนด
อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชา การเงินและการธนาคาร

5 ตําแหน่ง นิติกร
ค่าตอบแทน 18,000 บาท หรือตามมติคณะรัฐมนตรีกําหนด
อัตราว่าง จํานวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์

6 ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป
18,000 บาท หรือตามมติคณะรัฐมนตรีกําหนด
อัตราว่าง จํานวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางพืชศาสตร์ ทางพืชไร่ ทางพืชไร่นา ทางพืชสวน ทางโรคพืช ทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ทางส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

7 ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ - กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป ค่าตอบแทน 18,000 บาท หรือตามมติคณะรัฐมนตรีกําหนด
อัตราว่าง จํานวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

8 ตําแหน่ง นักวิชาการเกษตร กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป
18,000 บาท หรือตามมติคณะรัฐมนตรีกําหนด
อัตราว่าง จํานวน 7 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา ทางโรคพืช ทางชีววิทยา ทางจุลชีววิทยา ทางพฤกษศาสตร์ หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

9 ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป ค่าตอบแทน 18,000 บาท หรือตามมติคณะรัฐมนตรีกําหนด
อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้ - สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา ทางชีววิทยา หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิสารสนเทศศาสตร์
- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ - สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ - สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร และทรัพยากร
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร ทางธุรกิจเกษตร ทางการจัดการ อุตสาหกรรมเกษตร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์
- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางโภชนาการชุมชน ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา หรือทางโภชนศาสตร์
- สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรม ทางศึกษาศาสตร์เกษตร ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา หรือทางคหกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร - สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเกษตร

10 ตําแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ค่าตอบแทน 18,000 บาท หรือตามมติคณะรัฐมนตรีกําหนด
อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์

11 ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
ค่าตอบแทน 13,800 บาท หรือตามมติคณะรัฐมนตรีกําหนด
อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับ เดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

12ตําแหน่ง นายช่างเทคนิค
ค่าตอบแทน 13,800 บาท หรือตามมติคณะรัฐมนตรีกําหนด
อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางช่างภาพ ทางการถ่ายภาพ ทางเทคโนโลยีการถ่ายภาพ และวีดีทัศน์ ทางการถ่ายภาพและภาพยนตร์

13 ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร
ค่าตอบแทน 13,800 บาท หรือตามมติคณะรัฐมนตรีกําหนด
อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจ เกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการหลังการ เก็บเกี่ยว สาขาวิชาพืชศาสตร์ หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร


สมัครทางเว็บไซต์ : https://doaecenter.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

File แนบ
ADS : แจก ฟรี !! บิทคอยน์สร้างรายได้ เพียงดาว์นโหลดเปิดทิ้งไว้

Tags : กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพมหานคร

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ www.facebook.com/Job108admin

Top 5