JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 12 ส.ค. 2563

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานราชการพิเศษ เปิดรับสมัคร 3 - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

ด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมจะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานราชการพิเศษ กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ จํานวน 7 ตําแหน่ง 8 อัตรา ดังนี้

1 ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการปฏิบัติการบินเครื่องบิน
อัตราเงินเดือน : 150,000 - 218,400 บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญพิเศษ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวส.
- ปริญญาตรี

2 ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบำรุงรักษาเครื่องบิน
อัตราเงินเดือน : 80,000 - 163,800 บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญพิเศษ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวส.
- ปริญญาตรี

3 ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบำรุงรักษาเฮลิคอปเตอร์
อัตราเงินเดือน : 80,000 - 163,800 บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญพิเศษ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวส.
- ปริญญาตรี

4 ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบำรุงรักษาอากาศยาน (ด้านวิศวกรรมการบิน)
อัตราเงินเดือน : 80,000 - 163,800 บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญพิเศษ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

5 ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านมาตรฐานสนามบิน
อัตราเงินเดือน : 36,000 - 60,000 บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญพิเศษ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

6 ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านมนุษยปัจจัย
อัตราเงินเดือน : 72,000 - 98,280 หรือ 24,000 - 48,000 บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญพิเศษ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก

7 ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมาย
อัตราเงินเดือน : 50,000 - 100,000 บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญพิเศษ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดูที่ File แนบท้ายประกาศ

วิธีการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ทาง เว็บไซต์กระทรวงคมนาคม http://www.mot.go.th ในหัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน” หรือสอบถามได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กระทรวงคมนาคม โดยส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานมายัง กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ในช่องทางต่อไปนี้
(1) ยื่นด้วยตนเองที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวง คมนาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ในวันและเวลาราชการ
(2) ส่งทางโทรสารหมายเลข 0 2280 6115
(3) ส่งทาง E-mail : recruitment.motogmail.com
วันที่เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

File แนบ


ADS : แจก ฟรี !! บิทคอยน์สร้างรายได้ เพียงดาว์นโหลดเปิดทิ้งไว้

Tags : สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ www.facebook.com/Job108admin

Top 5