JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 26 ม.ค. 2564

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2563


ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

1 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จํานวนตําแหน่งว่าง ๑ อัตรา ดังนี้
(๑) ฝ่ายบริหารทั่วไป สถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา
2. เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 คือ จังหวัดน่าน แพร่ พะเยา เชียงราย

2 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จํานวนตําแหน่งว่าง 4 อัตรา ดังนี้
(1) ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินน่าน
(2) ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินแพร่
(3) ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา
(4) ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1.ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสํารวจ หรือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ทางภูมิ สารสนเทศศาสตร์ ทางภูมิสารสนเทศ ทางภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ หรือทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
2. เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 คือ จังหวัดน่าน แพร่ พะเยา เชียงราย

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เลขที่ 95 ตําบลดู่ใต้ อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
วันที่เปิดรับสมัคร : 29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2563

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12


Free โปรแกรมขุด Bitcoin

File.. แนบ
Tags : กรมพัฒนาที่ดิน น่าน แพร่ พะเยา เชียงราย

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

กรมพัฒนาที่ดิน,น่าน,แพร่,พะเยา,เชียงราย
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2563
วันที่โพส 22 มิ.ย. 2563

Top 5
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.),สำนักงาน ก.พ.
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 19500-24910 บาท เปิดรับสมัคร 20 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2564
กรมสุขภาพจิต,โรงพยาบาลศรีธัญญา,นักวิชาการสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 มกราคม - 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 25 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2564
กรมส่งเสริมสหกรณ์,สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี,จันทบุรี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 18 - 22 มกราคม พ.ศ. 2564
สํานักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ,กรมทางหลวง
สํานักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 มกราคม 2564