JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 26 ม.ค. 2564

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 29 มิถุนายน - 3 กรกฏาคม 2563


ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1 ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จํานวนตําแหน่งว่าง 1 อัตรา ดังนี้
ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการจัดการทรัพยากรดิน ทางปฐพีศาสตร์
ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ ทางพืชไร่นา ทางพืชไร่ ทางพืชศาสตร์ ทางพืชสวน
ทางส่งเสริมการเกษตร ทางส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ทางวิทยาศาสตร์เกษตร ทางวิทยาศาสตร์การเกษตร
หรือทางเคมีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาการ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต

2 ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จํานวนตําแหน่งว่าง 1 อัตรา ดังนี้
กลุ่มวิเคราะห์ดิน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางชีวเคมี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์
ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ ทางการจัดการทรัพยากรดิน หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

3 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จํานวนตําแหน่งว่าง 4 อัตรา ดังนี้
(1) ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่
(2) ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต
(3) ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช
(4) ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสํารวจ
หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางภูมิสารสนเทศ ทางภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร ทางเทคโนโลยี
ภูมิศาสตร์หรือทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

4 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จํานวนตําแหน่งว่าง 1 อัตรา ดังนี้
ฝ่ายบริหารทั่วไป สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

5 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จํานวนตําแหน่งว่าง 1 อัตรา ดังนี้
ฝ่ายบริหารทั่วไป สถานีพัฒนาที่ดินระนอง
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 เลขที่ 3 หมู่ ซอยธราธิบดี 7 ถนนธราธิบดี ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน สุราษฎร์ธานี 84130
วันที่เปิดรับสมัคร : 29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2563

 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12File แนบ


Free โปรแกรมขุด Bitcoin

Tags : กรมพัฒนาที่ดิน ชุมพร นครศรีธรรมราช ภูเก็ต กระบี่ สุราษฎร์ธานี

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

กรมพัฒนาที่ดิน,ชุมพร,นครศรีธรรมราช,ภูเก็ต,กระบี่,สุราษฎร์ธานี
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 29 มิถุนายน - 3 กรกฏาคม 2563
วันที่โพส 22 มิ.ย. 2563

Top 5
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.),สำนักงาน ก.พ.
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 19500-24910 บาท เปิดรับสมัคร 20 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2564
กรมสุขภาพจิต,โรงพยาบาลศรีธัญญา,นักวิชาการสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 มกราคม - 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 25 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2564
กรมส่งเสริมสหกรณ์,สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี,จันทบุรี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 18 - 22 มกราคม พ.ศ. 2564
สํานักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ,กรมทางหลวง
สํานักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 มกราคม 2564