JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 3 ธ.ค. 2563

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 29 มิุนายน - 3 กรกฎาคม 2563


ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่ายประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

1 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จํานวนตําแหน่งว่าง 1 อัตรา ดังนี้ (1) ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1) ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
2) มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ การอ่าน การพูด การเขียน ในระดับดี
3) เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 (จ.ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด สระแก้ว และ จ.ปราจีนบุรี)

2 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จํานวนตําแหน่งว่าง 4 อัตรา ดังนี้
(1) ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว
(2) ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา
(3) ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี (4) ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1) ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสํารวจ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางภูมิสารสนเทศ ทางภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร ทางเทคโนโลยี ภูมิศาสตร์ หรือทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
2) เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 (จ.ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด สระแก้ว และ จ.ปราจีนบุรี)

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 เลขที่ 184/3 หมู่ 8 ถนน สุขุมวิท ตําบลทุ่งสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
วันที่เปิดรับสมัคร 29 มิุนายน - 3 กรกฎาคม 2563

 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12File.. แนบ
Tags : กรมพัฒนาที่ดิน ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

กรมพัฒนาที่ดิน,ชลบุรี,ระยอง,ฉะเชิงเทรา,จันทบุรี,ตราด,สระแก้ว,ปราจีนบุรี
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 29 มิุนายน - 3 กรกฎาคม 2563
วันที่โพส 22 มิ.ย. 2563

Top 5
เพชรบุรี,PEA,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,ภาคใต้
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฎิบัติงาน 16 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 - 27 พฤศจิกายน 2563
รัฐวิสาหกิจ,องค์การสุรา,กรมสรรพสามิต
องค์การสุรา รับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ เปิดรับสมัคร 23 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2563
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 23 อัตรา เปิดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2563
กรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) วุฒิ ปวช.-ปวส.-ป.ตรี 24 อัตรา เปิดรับสมัคร 2 - 9 ธันวาคม 2563
กรมทางหลวง,กรุงเทพมหานคร
กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 3 - 15 ธันวาคม 2563