JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 4 ธ.ค. 2563

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา เปิดรับสมัคร 29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2563


ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

1 ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จํานวนตําแหน่งว่าง 1 อัตรา ดังนี้ ฝ่ายบริหารทั่วไป สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการเงิน ทางบัญชี ทางการเงินและธนาคาร หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์การเงิน ทางเศรษฐศาสตร์การคลัง
2. เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 180 วัน ที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงาน พัฒนาที่ดินเขต 5 คือ จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี มหาสารคาม หนองคาย กาฬสินธุ์ สกลนคร หนองบัวลําภู และ จังหวัดบึงกาฬ

2 ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จํานวนตําแหน่งว่าง 1 อัตรา ดังนี้ ฝ่ายบริหารทั่วไป สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา
2. เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 180 วัน ที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงาน พัฒนาที่ดินเขต 5 คือ จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี มหาสารคาม หนองคาย กาฬสินธุ์ สกลนคร หนองบัวลําภู และ จังหวัดบึงกาฬ

3 ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จํานวนตําแหน่งว่าง 5 อัตรา ดังนี้
(1) กลุ่มสํารวจเพื่อทําแผนที่ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 (จังหวัดขอนแก่น)
(2) ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม
(3) ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์
(4) ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี
(5) ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร
(6) ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. คุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสํารวจ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์และภูมิ สารสนเทศ ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางภูมิสารสนเทศ ทางภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ หรือทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
2. เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 180 วัน ที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงาน พัฒนาที่ดินเขต 5 คือ จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี มหาสารคาม หนองคาย กาฬสินธุ์ สกลนคร หนองบัวลําภู และ จังหวัดบึงกาฬ

4 ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ
จํานวนตําแหน่งว่าง 1 อัตรา ดังนี้ ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 (จังหวัดขอนแก่น)
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางพณิชยการ
2. เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 180 วัน ที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงาน พัฒนาที่ดินเขต 5 คือ จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี มหาสารคาม หนองคาย กาฬสินธุ์ สกลนคร หนองบัวลําภู และ จังหวัดบึงกาฬ

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักงาน พัฒนาที่ดินเขต 5 ตรงข้ามมหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
วันที่เปิดรับสมัคร : 29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2563

 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12File.. แนบ
Tags : กรมพัฒนาที่ดิน ขอนแก่น อุดรธานี มหาสารคาม หนองคาย กาฬสินธุ์ สกลนคร หนองบัวลําภู บึงกาฬ

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

กรมพัฒนาที่ดิน,ขอนแก่น,อุดรธานี,มหาสารคาม,หนองคาย,กาฬสินธุ์,สกลนคร,หนองบัวลําภู,บึงกาฬ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา เปิดรับสมัคร 29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2563
วันที่โพส 22 มิ.ย. 2563

Top 5
รัฐวิสาหกิจ,องค์การสุรา,กรมสรรพสามิต
องค์การสุรา รับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ เปิดรับสมัคร 23 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2563
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 23 อัตรา เปิดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2563
กรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) วุฒิ ปวช.-ปวส.-ป.ตรี 24 อัตรา เปิดรับสมัคร 2 - 9 ธันวาคม 2563
กรมทางหลวง,กรุงเทพมหานคร
กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 3 - 15 ธันวาคม 2563
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 25 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563