JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 26 ม.ค. 2564

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2563


ตําแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เงินเดือน 18,000 บาท
จํานวนตําแหน่งว่าง 4 อัตรา ดังนี้
1 ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม
2 ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด
3 ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร
4 ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 รับสมัครจากผู้มีวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรม สํารวจ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์และ ภูมิสารสนเทศ ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางภูมิสารสนเทศ ทางภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ หรือ ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
2 เป็นผู้มีรายชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 คือ จังหวัดอุบลราชธานี อํานาจเจริญ มุกดาหาร นครพนม ศรีสะเกษ ยโสธร และร้อยเอ็ด

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : พัฒนาที่ดินเขต 4 เลขที่ 190 ถนนแจ้งสนิท ตําบลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่เปิดรับสมัคร : 29 มิถุนายน 2563 ถึง วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12


Free โปรแกรมขุด Bitcoin

File.. แนบ
Tags : กรมพัฒนาที่ดิน อุบลราชธานี อํานาจเจริญ มุกดาหาร นครพนม ศรีสะเกษ ยโสธร ร้อยเอ็ด

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

กรมพัฒนาที่ดิน,อุบลราชธานี,อํานาจเจริญ,มุกดาหาร,นครพนม,ศรีสะเกษ,ยโสธร,ร้อยเอ็ด
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2563
วันที่โพส 22 มิ.ย. 2563

Top 5
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.),สำนักงาน ก.พ.
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 19500-24910 บาท เปิดรับสมัคร 20 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2564
กรมสุขภาพจิต,โรงพยาบาลศรีธัญญา,นักวิชาการสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 มกราคม - 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 25 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2564
กรมส่งเสริมสหกรณ์,สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี,จันทบุรี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 18 - 22 มกราคม พ.ศ. 2564
สํานักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ,กรมทางหลวง
สํานักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 มกราคม 2564