JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 26 ม.ค. 2564

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา เปิดรับสมัคร 29 มิถุนายน ถึง 3 กรกฎาคม 2563


ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

1 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
จํานวนตําแหน่งว่าง 1 อัตรา ดังนี้
(1) ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 (จังหวัดสงขลา)
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือทางคอมพิวเตอร์ หรือทาง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 180 วัน ที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 คือ จังหวัดสงขลา สตูล ยะลา พัทลุง ปัตตานี ตรัง และนราธิวาส

2 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
จํานวนตําแหน่งว่าง 6 อัตรา ดังนี้
(1) กลุ่มสํารวจเพื่อทําแผนที่ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 (จังหวัดสงขลา)
(2) ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา
(3) ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี
(4) ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง
(5) ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส
(6) ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินตรัง
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งฟ
1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสํารวจ
หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางภูมิสารสนเทศ ทางภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร ทางเทคโนโลยี
ภูมิศาสตร์ หรือทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
2. เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 180 วัน ที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 12 คือ จังหวัดสงขลา สตูล ยะลา พัทลุง ปัตตานี ตรัง และนราธิวาส

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ที่สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เลขที่ 402 ถนนสงขลา-เกาะยอ ตําบลพะวง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา
วันที่เปิดรับสมัคร : 29 มิถุนายน ถึง 3 กรกฎาคม 2563

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12File แนบ


Free โปรแกรมขุด Bitcoin

Tags : สงขลา สตูล ยะลา พัทลุง ปัตตานี ตรัง นราธิวาส กรมพัฒนาที่ดิน

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

สงขลา,สตูล,ยะลา,พัทลุง,ปัตตานี,ตรัง,นราธิวาส,กรมพัฒนาที่ดิน
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา เปิดรับสมัคร 29 มิถุนายน ถึง 3 กรกฎาคม 2563
วันที่โพส 22 มิ.ย. 2563

Top 5
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.),สำนักงาน ก.พ.
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 19500-24910 บาท เปิดรับสมัคร 20 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2564
กรมสุขภาพจิต,โรงพยาบาลศรีธัญญา,นักวิชาการสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 มกราคม - 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 25 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2564
กรมส่งเสริมสหกรณ์,สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี,จันทบุรี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 18 - 22 มกราคม พ.ศ. 2564
สํานักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ,กรมทางหลวง
สํานักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 มกราคม 2564