JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 26 ม.ค. 2564

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

ไม่เอาภาค ก. รับทั่วประเทศ 82 อัตรา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3


ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.1 กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
101 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
จำนวน 1 อัตรา
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
102 ตำแหน่งนักจิตวิทยา สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง จังหวัดสระบุรี
จำนวน 1 อัตรา
103 ตำแหน่งนักจิตวิทยา สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 อัตรา
104 ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพังงา
จำนวน 1 อัตรา
105 ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่
จำนวน 1 อัตรา
106 ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 19 อัตรา
107 ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตหนองแค
จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 อัตรา
108 ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง
จำนวน 1 อัตรา
ด09 ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา
จำนวน 1 อัตรา
110 ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว
จำนวน 1 อัตรา
111 ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่
จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 6 อัตรา
112 ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรคิตถ์
จำนวน 1 อัตรา
313 ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
จำนวน 1 อัตรา
114 ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสกลนคร
จำนวน 1 อัตรา
115 ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยนาท
จำนวน 1 อัตรา
116 ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี
จำนวน 1 อัตรฯ
117 ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรี
จำนวน 1 อัตรา
118 ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหาน
จำนวน 1 อัตรา
119 ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดบุรีรัมย์
จำนวน 1 อัตรา
120 ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1 อัตรา
321 ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระแก้ว
จำนวน 1 อัตรา
322 ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น
จำนวน 1 อัตรา
123 ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 อัตรา
124 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
จังหวัดหนองคาย จำนวน 1 อัตรา
125 ตำแหน่งนิติกร นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
จำนวน 1 อัตรา
126 ตำแหน่งนิติกร นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา
จำนวน อัตรา
127 ตำแหน่งนักวิเทศลัมพันธ์ กลุ่มประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิค
128 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรสาคร
จำนวน 1 อัตรา
124 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน
จำนวน 1 อัตรา
130 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรสงคราม
จำนวน 1 อัตรา
131 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดบุรีรัมย์
จำนวน 1 อัตรา
132 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
133 ดำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครปฐม
จำนวน 1 อัตรา
134 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรปราการ
จำนวน 1 อัตรา
135 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
จำนวน 1 อัตรา
ด36 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครนายก
จำนวน 1 อัตรา
137 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอำนาจเจริญ
จำนวน 1 อัตรา
138 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตาก
จำนวน 1 อัตรา
139 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสงขลา
จำนวน 1 อัตรา
140 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร
จำนวน 1 อัตรา
141 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดหนองบัวลำภู
จำนวน 1 อัตรา
142 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์
จำนวน 1 อัตรา
143 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดระยอง
จำนวน 1 อัตรา
144 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
จำนวน 1 อัตรา
145 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิจิตร
จำนวน 1 อัตรา
146 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเลจังหวัดกำแพงเพชร
จำนวน 6 อัตรา
147 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปัตตานี
จำนวน 9 อัตรา
348 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์จังหวัดปัตตานี
จำนวน 1 อัตรา
149 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม นิคมสร้างตนเองระยองจังหวัดระยอง
จำนวน 1 อัตรา
250 ตำแหน่งเจ้าหนักงานทิฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาราษฎรยนพื้นที่สูง
Gewinuwi d dem
151 ตำแหน่งนายช่างกสำรวจ นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก
จำนวน 1 อัตรา
152 ตำแหน่งเจ้าพนักงานหัสดุ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งังหวัดเพชรบุรี
จำนวน 1 อัตรา
251 ตำแหน่งช่างเทศนิคตอุตสาหกรรม กลุ่มพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
สำนักงานเลขานุการกรม จำนวน 1 อัตรา
154 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดแลย
จำนวน 1 อัตรา
255 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศูนย์ประสานงานโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าสะูหนองพลับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จำนวน 1 อัตรา
156 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล นิคมสร้างตนเองห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานี
จำนวน 6 อัตรา
154 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล นิคมสร้างตนเองเล้าโคมน้อยจังหวัดอุบลราชธานี
จำนวน 1 อัตรา
154 ดำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน
จำนวน 1 อัตรา
154 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง
จำนวน 1 อัตรา
160 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำรวจรังวัด นิคมสร้างตนเองบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์
จำนวน 1ด อัตรา
161 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำรวจรังวัด นิคมสร้างตนเองท้ายเหมืองจังหวัดพังงา
จำนวน 1อัตรา
162 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำรวจรังวัด นิคมสร้างตนเองระยอง จังหวัดระยอง
จำนวน 1 อัตรา
163 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำรวจรังวัด นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัดสตูล
จำนวน 1 อัตรา
164 ตำแหน่งผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ ศูนย์ส่งเสรีมและพัฒนาทักษะชีวิตมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
จำนวน 1 อัตรา
165 ตำแหน่งผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราช
จำนวน 2 อัตรา
166 ตำแหน่งผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทองจังหวัดพิษณุโลก
จำนวน 1 อัตรา
167 ตำแหน่งผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน จังหวัดเชียงใหม่
จำนวน 1 อัตรา
168 ตำแหน่งผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่จังหวัดศรีสะเกษ
จำนวน 1 อัตรา
169 ตำแหน่งพนักงานบริการ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระนอง
จำนวน 1 อัตรา
170 ตำแหน่งพนักงานบริการ ศูนย์คุ้มครองคนใร้ที่พึ่งจังหวัดลำพูน
จำนวน 1 อัตรา
173 ตำแหน่งพนักงานบริการ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดบุรีรัมย์
จำนวน 1 อัตรา
172 ตำแหน่งพนักงานบริการ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรี
จำนวน 1 อัตรา
173 ตำแหน่งพนักงานบริการ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดน่าน
จำนวน 1 อัตรา
174 ตำแหน่งพนักงานบริการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
จำนวน 1 อัตรา
175 ตำแหน่งพนักงานบริการ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด
จำนวน 1 อัตรา
176 ตำแหน่งพนักงานบริการ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี
จำนวน 1 อัตรา
177 ตำแหน่งพนักงานบริการ นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง
จำนวน 1 อัตรา
176 ตำแหน่งพนักงานบริการ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี
จำนวน 1 อัตรา
177 ตำแหน่งพนักงานบริการ นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง
จำนวน 1 อัตรา
178 ตำแหน่งพนักงานบริการ นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา
จำนวน 1 อัตรา
179 ตำแหน่งพนักงานบริการ นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัดยะลา
จำนวน 1 อัตรา
180 ตำแหน่งพนักงานบริการ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง
จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 อัตรา
181 ต่ำแหน่งพนักงานบริการ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดแพร่
จำนวน 1 อัตรา
182 ตำแหน่งพนักงานบริการ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง
จำนวน 1 อัตรา


สมัครทางเว็บไซต์ : https://dsdw.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร 1 - 8 มิถุนายน 2563


Free โปรแกรมขุด Bitcoin

File.. แนบ
Tags : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระบี่ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง ตราด ตาก นครนายก นครปฐม นครพนม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นนทบุรี นราธิวาส น่าน บุรีรัมย์ ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา พะเยา พังงา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แพร่ ภูเก็ต มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ยะลา ร้อยเอ็ด ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี เลย ลำปาง ลำพูน ศีรสะเกษ สกลนคร สงขลา สตูล สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อ่างทอง อำนาจเจริญ อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุทัยธานี อุบลราชธานี

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ,กระบี่,กรุงเทพมหานคร,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,เชียงราย,เชียงใหม่,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นนทบุรี,นราธิวาส,น่าน,บุรีรัมย์,ปทุมธานี,ประจวบคีรีขันธ์,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พระนครศรีอยุธยา,พะเยา,พังงา,พัทลุง,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,เลย,ลำปาง,ลำพูน,ศีรสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สตูล,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อ่างทอง,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี
ไม่เอาภาค ก. รับทั่วประเทศ 82 อัตรา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3
วันที่โพส 25 พ.ค. 2563

Top 5
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.),สำนักงาน ก.พ.
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 19500-24910 บาท เปิดรับสมัคร 20 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2564
กรมสุขภาพจิต,โรงพยาบาลศรีธัญญา,นักวิชาการสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 มกราคม - 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 25 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2564
กรมส่งเสริมสหกรณ์,สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี,จันทบุรี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 18 - 22 มกราคม พ.ศ. 2564
สํานักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ,กรมทางหลวง
สํานักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 มกราคม 2564