JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 12 ส.ค. 2563

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) เปิดรับสมัคร 27 - 31 มกราคม พ.ศ. 2563

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว,นนทบุรี,นครราชสีมา,พิษณุโลก,เชียงราย,ลำปาง,ขอนแก่น,ชลบุรี,ลำพูน,สงขลา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.ทุกสาขา
สมัครได้ที่ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ จังหวัดนนทบุรี ที่อยู่ 34/1หมู่ 2 ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โทร 02 584 5115-6
โทรสาร 02 584 5115 -5
อีเมลล์ Kredtrakarn@hotmail.com

2 ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวช.ทุกสาขา
สมัครได้ที่ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ จังหวัดนนทบุรี ที่อยู่ 34/1หมู่ 2 ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โทร 02 584 5115-6
โทรสาร 02 584 5115 -5
อีเมลล์ Kredtrakarn@hotmail.com

3 ตำแหน่งพนักงานธุรการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวช.ทุกสาขา
สมัครได้ที่ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ จังหวัดนนทบุรี ที่อยู่ 34/1หมู่ 2 ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โทร 02 584 5115-6
โทรสาร 02 584 5115 -5
อีเมลล์ Kredtrakarn@hotmail.com

4 ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.สาขาอาหารและโภชนาการ
สมัครได้ที่ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสววัสดิ์จังหวัดนครราชสีมา 1422 ถนนสุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
โทร 0 4492 2668-9
โทรสาร 0 4492 2792

5 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ป.ตรีสาขาการบัญชี หรือสาขาการเงิน
สมัครได้ที่ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสววัสดิ์จังหวัดนครราชสีมา 1422 ถนนสุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
โทร 0 4492 2668-9
โทรสาร 0 4492 2792

6 ตำแหน่งพนักงานบริหาร (ผู้ประกอบอาหาร)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ม.ปลาย
สมัครได้ที่ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสววัสดิ์จังหวัดนครราชสีมา 1422 ถนนสุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
โทร 0 4492 2668-9
โทรสาร 0 4492 2792

7 พนักงานบันทึกข้อมูล
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ม.ปลาย
สมัครได้ที่ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสววัสดิ์จังหวัดนครราชสีมา 1422 ถนนสุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
โทร 0 4492 2668-9
โทรสาร 0 4492 2792

8 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.ทุกสาขา
สมัครได้ที่ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสววัสดิ์จังหวัดนครราชสีมา 1422 ถนนสุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
โทร 0 4492 2668-9
โทรสาร 0 4492 2792

9 ตำแหน่งพนักงานบริการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวช.ทุกสาขา
สมัครได้ที่ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่อยู่39 หมู่ 1 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077 - 355 - 540
โทรสาร 077-355-541

10 ตำแหน่งพนักงานบริการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ม.ปลาย
สมัครได้ที่ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว จังหวัดพิษณุโลก ที่อยู่ 492/4 ม.17 ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
โทร 055-981240-1

11 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส. สาขาการบัญชี
สมัครได้ที่ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว จังหวัดพิษณุโลก ที่อยู่ 492/4 ม.17 ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
โทร 055-981240-1

12 ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.ทุกสาขา
สมัครได้ที่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครองครัวจังหวัดเชียงราย ที่อยู่ 10 หมุ่ 10 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
โทร 0 5372 3950
โทรสาร 05395 8055

13 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.ทุกสาขา
สมัครได้ที่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี ที่อยู่ 78/3 หมู่ 1 ถ.ติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ 02 5838350
โทรสาร 02 5838350

14 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.ทุกสาขา
สมัครได้ที่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครองครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ที่อยู่ 140 หมู่ 6 ถนนลำปาง - เชียงใหม่
โทร 054-829735

15 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.ทุกสาขา
สมัครได้ที่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครองครัวจังหวัดรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น เลขที่ 497 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โทร 043243350

16 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.สาขาการบัญชี
สมัครได้ที่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครองครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพณ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี 104 หมู่ 3 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
โทร 13824 1072

17 พนักงานบริการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ม.3 / ม.6
สมัครได้ที่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครองครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชนีนาถ จังหวัดลำพูน ที่อยู่ 279 หมู่ 9 ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
โทร 05309 2420

18 ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวช.
สมัครได้ที่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครองครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชนีนาถ จังหวัดลำพูน ที่อยู่ 279 หมู่ 9 ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
โทร 05309 2420

19 ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.สาขาอาหารและโภชนาการ
สมัครได้ที่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครองครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชนีนาถ จังหวัดลำพูน ที่อยู่ 279 หมู่ 9 ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
โทร 05309 2420

20 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.สาขาการบัญชี
สมัครได้ที่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครองครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ที่อยู่ 590 หมุ่ที่ 11 ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
โทร 074 584113

วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
ADS : แจก ฟรี !! บิทคอยน์สร้างรายได้ เพียงดาว์นโหลดเปิดทิ้งไว้

Tags : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นนทบุรี นครราชสีมา พิษณุโลก เชียงราย ลำปาง ขอนแก่น ชลบุรี ลำพูน สงขลา

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ www.facebook.com/Job108admin

Top 5