JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 19 ก.พ. 2563

งานในสถานศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นบุคคลากรฯ วุฒิ - ปวช. - ปวท. - ปวส. - อนุปริญญา - ปริญญาตรี -ปริญญาโท - ปริญญเอก รับสมัคร - 17 มกราคม 2563

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1 สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 61 อัตรา
อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ
- วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก 35,700 บาท
- วุฒิการศึกษา ปริญญาโท 29,750 บาท

2 สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป จำนวน 30 อัตรา
อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 22,500 บาท
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง 17,250 บาท
- วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 14,100 บาท
- วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย 13,035 บาทวิธีการสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย (www.mbu.ac.th) แล้วยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัคร ดังนี้ผู้สมัครตำแหน่งสายวิชาการ สามารถสมัครได้ไม่เกิน 5 เลขที่ตำแหน่ง ค่าธรรมเนียมการสมัคร
เลขที่ตำแหน่งละ 400 บาท

ผู้สมัครตำแหน่งสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สมัครได้ 1 เลขที่ตำแหน่ง
ค่าธรรมเนียมการสมัคร
บริหารทั่วไปได้สายใตสายหนึ่งเท่านั้น
300 บาท ทั้งนี้ ผู้สมัครจะเลือกสมัครในตำแหน่งสายวิชาการ หรือสายปฏิบัติการวิชาชีพและ

ให้ผู้สมัครขำระค่าธรรมเนียมการสมัครด้วยการโอนเงินเข้า บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาศาลายา
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (เงินรายได้) เลขที่บัญชี 981-8-88235-0 ก่อนยืนใบสมัครหรือ
ส่งใบสมัคร แต่ไม่ก่อนวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ผู้สมัครเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการการโอน
เงินของธนาคาร (ถ้ามี) และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัคร ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

กรณียื่นใบสมัครด้วยตนเอง ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัคร
และหลักฐานการชำระเงิน แล้วนำไปยื่นที่ฝ่ายวิเคราะห์งานบุคคล มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ห้อง 402 ชั้น 4
อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (B 7.3) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เลขที่ 248 หมู่ 1
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 ภายในวันและเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

กรณีส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัคร
และหลักฐานการชำระเงิน แล้วส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่ฝ่ายวิเคราะห์งานบุคคล มหาวิทยาลัยมหามกุฎ
รายวิทยาลัย ท้อง 402 ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงค์ (B 7.3) มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย เลขที่ 248 หมู่ 1 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓ด๗่๐ โดยเขียน
กำกับหน้าของว่า "สมัครบรรจุปี 2563 ภายในวันและเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ทั่งนี้ ผู้สมัครเป็นผู้รับผิดขอบ
ค่าธรรมเนียมฝากส่งไปรษณีย์

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ


Tags : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

Top 5

บริษัท ทีโอที จำกัด,TOT,รัฐวิสาหกิจ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน ครั้งที่ 1/2563 ตั้งแต่ 5 - 24 กุมภาพันธ์ 2563
กรมทรัพยากรน้ำ
บรรจุครั้งแรก 22 อัตรา 11ตำแหน่ง กรมทรัพยากรน้ำ เปิดสอบเข้ารับราชการเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา,กรุงเทพมหานคร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 24 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13–19 กุมภาพันธ์2563
กรมทรัพยากรธรณี,ขอนแก่น,ลำปาง,ปทุมธานี
กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครพนักงานราชการวุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี 29 อัตรา เปิดรับสมัคร 19 - 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2563