JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 19 ก.พ. 2563

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี รับสมัครเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เปิดรับสมัคร 8 - 16 มกราคม พ.ศ. 2563

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์,กรุงเทพมหานคร

ประกาศสำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่องรับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางบริหารธุรกิจ เลขานุการ บัญชี การตลาด การธนาคารและธุรกิจการเงิน หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา ยกเว้นเกษตร ช่างอุตสาหกรรม ศิลปะเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี อาคาร 4 ชั้น 4 กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ เลขที่ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
วันที่เปิดรับสมัคร 8 - 16 มกราคม พ.ศ. 2563

วันที่เปิดรับสมัคร : File แนบ
Tags : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร

Top 5

บริษัท ทีโอที จำกัด,TOT,รัฐวิสาหกิจ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน ครั้งที่ 1/2563 ตั้งแต่ 5 - 24 กุมภาพันธ์ 2563
กรมทรัพยากรน้ำ
บรรจุครั้งแรก 22 อัตรา 11ตำแหน่ง กรมทรัพยากรน้ำ เปิดสอบเข้ารับราชการเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา,กรุงเทพมหานคร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 24 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13–19 กุมภาพันธ์2563
กรมทรัพยากรธรณี,ขอนแก่น,ลำปาง,ปทุมธานี
กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครพนักงานราชการวุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี 29 อัตรา เปิดรับสมัคร 19 - 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2563