JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 26 ม.ค. 2564

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 23 ธันวาคม 2562 ถึง 3 มกราคม 2563


สำนักงานทางหลวงที่ 18 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่ง พนักงานบริการ
จำนวน 1 อัตรา
สังกัด แขวงทางหลวงนราธิวาส
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ(ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือ
(2) ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.๖) หรือ
(3) ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 1) ทางพาณิชยการ หรือ
(4) ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง
บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซ่างพิมพ์ หรือได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 2) ทางพาณิชยการ หรือ
(5) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ
เลขานุการ การตลาด การขาย ภาษาต่างประเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ซ่างพิมพ์
หรือ
(6) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหารธุรกิจข่างพิมพ์ หรือได้รับประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางธุรกิจ การจัดการทั่วไป
การจัดการสำนักงาน ภาษาอังกฤษธุรกิจ เทคนิคการอาชีพการสำนักงาน เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ช่างพิมพ์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือต่อจากประกาศนียบัตร
วิชาการศึกษา หรือ
(7) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหารธุรกิจช่างพิมพ์ หรือได้รับอนุปริญญา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหารธุรกิจ ช่างพิมพ์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่
น้อยกว่า 7 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปถายหรือเทียบเท่า
(สำหรับผู้สมัครที่ใช้วุฒิการศึกษาสูงกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เช่นวุฒิปริญญาตรี ซึ่งไม่ได้เป็นการศึกษาต่อเนื่องจากวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให้ถือว่าผู้นั้นใช้วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.2) สมัครสอบ)


2 ตำแหน่ง พนักงานโยธา
จำนวน 3 อัตรา
สังกัด แขวงทางหลวงสตูล
สังกัด แขวงทางหลวงปัตตานี
สังกัด แขวงทางหลวงสงขลา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (1) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกำหนด
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 9 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 3 ปี
ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า หรือ
(2) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาขั้นสูง(ป.กศ.สูง) และอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่างๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลา
การศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า หรือ
เรือไม่
(3) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่างๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
(4) เป็นผู้เคยผ่านการปฏิบัติงานในงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปีทั้งนี้ ผู้จบการศึกษา ข้อ (1) - (3) ต้องได้รับวุฒิในสาขาวิชาทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ
ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม(สำหรับผู้สมัครที่ใช้วุฒิการศึกษาสูงกว่าวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เช่น
วุฒิปริญญาตรี ซึ่งไม่ได้เป็นการศึกษาต่อเนื่องจากวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร)

3 ตำแหน่ง พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร
จำนวน 1 อัตรา
สังกัด แขวงทางหลวงสงขลา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 9 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 3 ปี
ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า หรือ
(2) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาขั้นสูง(ป.กศ.สูง) และอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่างๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า หรือ
(3) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่างๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
(4) เป็นผู้เคยผ่านการปฏิบัติงานในงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปีทั้งนี้ ผู้จบการศึกษาตาม ข้อ (1) - (3) ต้องได้รับวุฒิในสาขาวิชาทางข่างไฟฟ้า ช่างสื่อสาร
ช่างวิทยุ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างโทรคมนาคม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้าเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
(สำหรับผู้สมัครที่ใช้วุฒิการศึกษาสูงกว่าวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เช่น วุฒิปริญญาตรี ซึ่งไม่ได้เป็นการศึกษาต่อเนื่องจากวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร)

4 ตำแหน่ง พนักงานขับและเครื่องจักร
จำนวน 2 อัตรา
สังกัด สำนักงานทางหลวงที่ 18
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย
(2) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า หรือ
(3) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง(ป.กศ.สูง) และอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่างๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลา
การศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า หรือ
(4) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่างๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
(5) เป็นผู้เคยผ่านการปฏิบัติงานในงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี

ผู้จบการศึกษาตามข้อ (2) - (4) ต้องได้รับวุฒิในสาขาวิชาทางข่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องกล ช่างโลหะ ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ข่างกลเกษตร
(สำหรับผู้สมัครที่ใช้วุฒิการศึกษาสูงกว่าวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เช่นวุฒิปริญญาตรี ซึ่งไม่ได้เป็นการศึกษาต่อเนื่องจากวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : สำนักงานทางหลวงที่ 18 กรมทางหลวง 147/74 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
วันที่เปิดรับสมัคร : 23 ธันวาคม 2562 ถึง 3 มกราคม 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ


Free โปรแกรมขุด Bitcoin

Tags : สำนักงานทางหลวงที่ 18 สงขลา กรมทางหลวง สตูล ปัตตานีปัตตานี สงขลา นราธิวาส ปวส. ปวท. ปวช.

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

สำนักงานทางหลวงที่ 18,สงขลา,กรมทางหลวง,สตูล,ปัตตานีปัตตานี,สงขลา,นราธิวาส,ปวส.,ปวท.,ปวช.
กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 23 ธันวาคม 2562 ถึง 3 มกราคม 2563
วันที่โพส 17 ธ.ค. 2562

Top 5
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.),สำนักงาน ก.พ.
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 19500-24910 บาท เปิดรับสมัคร 20 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2564
กรมสุขภาพจิต,โรงพยาบาลศรีธัญญา,นักวิชาการสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 มกราคม - 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 25 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2564
กรมส่งเสริมสหกรณ์,สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี,จันทบุรี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 18 - 22 มกราคม พ.ศ. 2564
สํานักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ,กรมทางหลวง
สํานักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 มกราคม 2564