JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 20 ม.ค. 2563

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าทำงาน 14 อัตรา เปิดรับสมัคร 11 - 13 ธันวาคม 2562

นครศรีธรรมราช,PEA,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ตำแหน่ง สังกัด และจำนวนที่รับสมัคร
1 ผู้ช่วยบัญชี สังกัดแผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
จำนวน 1 อัตรา
2 ผู้ช่วยบัญชี สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา จำนวน 1 อัตรา
3 ผู้ช่วยบัญชี สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 อัตรา
4 ผู้ช่วยบัญชี สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกะปง จังหวัดพังงา จำนวน 1 อัตรา
5 ผู้ช่วยบัญชี สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 อัตรา
6 ผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 อัตรา
7 ผู้ช่วยช่าง สังกัดแผนกบริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 อัตรา
8 ผู้ช่วยช่าง สังกัดแผนกมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 2 อัตรา
9 ผู้ช่วยข่าง สังกัดแผนกบริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จำนวน 1 อัตรา
10 ผู้ช่วยช่าง สังกัดแผนกมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จำนวน 2 อัตรา
11 ผู้ช่วยพัสดุ สังกัดแผนกคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง จำนวน 1 อัตรา
12 ผู้ช่วยพัสดุ สังกัดแผนกคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงา จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิของผู้สมัคร
ตำแหน่งผู้ช่วยบัญชี
สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการบัญชี ตำแหน่งผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์
สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาบัญชี, เลขานุการ, พาณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ดำแหน่งผู้ช่วยช่าง
สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง, ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ตำแหน่งผู้ช่วยพัสดุ
สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาบัญชี, พาณิชยการ, โลจีสติกส์
* กรณีไม่มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ยินยอมให้ใช้คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) สาขาตามระบุไว้ข้างต้นในการสมัครได้ และให้เขียนแบบฟอร์มยินยอมลดวุฒิการจ้าง โดยการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจะจ้างในอัตราค่าจ้างคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เท่านั้น และผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ จาก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : แผนกบุคคลและสวัสดิการ กองอำนวยการ (อาคาร 1 ชั้น 1 ) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบล นาสาร อำเภอ พระพรหม นครศรีธรรมราช
วันที่เปิดรับสมัคร : 11 - 13 ธันวาคม 2562

File.. แนบ
Tags : นครศรีธรรมราช PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การประปานครหลวง,กรุงเทพมหานคร,นนทบุรี,สมุทรปราการ
การประปานครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 34 อัตรา เปิดรับสมัคร 16 - 30 มกราคม 2563
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ครั้งที่ 1/2563 เปิดรับสมัคร 16 - 29 มกราคม 2563
กรมหม่อนไหม,นครราชสีมา
กรมหม่อนไหม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี. เงินเดือน 18000 บาท เปิดรับสมัคร 13 - 17 มกราคม พ.ศ. 2563
นักวิชาการสาธารณสุข,นครสวรรค์,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
สสจ.นครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 114 อัตรา วุฒิ ม.3 - ม.6 - ปวช.- ปวส.- ป.ตรี เปิดรับสมัคร 13 - 17 มกราคม 2563
กรมพลศึกษา,กรุงเทพมหานคร
กรมพลศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส. - ป.ตรี ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 14 - 20 มกราคม พ.ศ. 2563
กรมการจัดหางาน
กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งว่างครั้งแรก 40 อัตรา เปิดรับสมัคร 27 มกราคม ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2563
กรุงเทพมหานคร
วุฒิ ปวช.-ปวท.-ปวส.-ป.ตรี 958 อัตรา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดสอบเข้ารับราชการ 22 มกราคม ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2563
กรมวิชาการเกษตร,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 22 มกราคม ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2563
ธนาคารธนชาต,อุดรธานี,ขอนแก่น,นครราชสีมา,อุบลราชธานี,เชียงใหม่,พิษณุโลก,พัทยา,ระยอง,นครปฐม,สระบุรี,นครสวรรค์,อยุธยา,ภูเก็ต,สุราษฎร์ธานี,นครศรีธรรมราช,หาดใหญ่
ธนาคารธนชาต รับสมัคร เจ้าหน้าที่การตลาดเช่า/เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถยนต์ (ส่วนกลางและภูมิภาค) เปิดรับสมัครประจำปี 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง,กรุงเทพมหานคร
(สมัครทางไปรษณีย์)สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างฯ 32 อัตรา วุฒิ ม.3 - ม.6- ปวช. -ป.ตรี เปิดรับสมัคร 16 - 23 มกราคม พ.ศ. 2563

ดูทั้งหมด