JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 26 ม.ค. 2564

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน 13 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 25 ธันวาคม 2562


ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานทรัพยากรบุคคล
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 30,890 บาท
(ยังไม่รวมเงินเพิ่มหากมีประสบการณ์ตรงและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน)
สังกัด : สำนักงานทรัพยากรบุคคล
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางทรัพยากรมนุษย์ ทางพาณิชยศาสตร์และการบัญชีหรือรัฐศาสตร์ หรือนิติศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือศิลปศาสตร์ หรือ
บริหารธุรกิจ หรือทางอื่นที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องการบริหารทรัพยากรมนุษย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ตำกว่านี้ทางทรัพยากรมนุษย์ ทางพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หรือรัฐศาสตร์ หรือนิติศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือศิลปศาสตร์
หรือสังคมศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจหรือทางอื่นที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและมีบระสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องการบริหารทรัพยากรมนุษย์
มาแล้วไม่น้อยกว่า 9 ปี

2 ตำแหน่ง : นักพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3
จำนวน 6 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 22,540 บาท
สังกัด : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือทางอื่นที่ สบพ.กำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และมี
ประสบการณ์ปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี
2 หากมีประสบการณ์การดูแลระบบเครือข่าย ระบบสายสัญญาณ อุปกรณ์ระบบเครือข่ายหรือดูแลระบบสาระสนเทศ (Web Application, Mobile Application, Client/Server) จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

3 ตำแหน่ง : ครูวิชาภาคพื้น ระดับต้น
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 27,000 บาท
(ยังไม่รวมเงินเพิ่มหากมีประสบการณ์ตรงและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน)
สังกัด: กองวิชาบริการการบิน
1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 ได้รับปริญญาเอกหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการจัดการการบิน หรือทางควบคุมการจราจรทางอากาศ หรือทางสื่อสารการบิน หรือทางบริการการบิน หรือทางอื่นที่สถาบันการบิน
พลเรือนกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ หรือ
2 ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการจัดการการบิน หรือทางควบคุมการจราจรทางอากาศ หรือทางสื่อสารการบิน หรือทางบริการการบิน หรือทางอื่นที่สถาบันการบิน
พลเรือนกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ และมีประสบการณ์ หรือเคยทำการสอนทางด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
3 ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางการจัดการการบิน หรือทางควบคุมการจราจรทางอากาศ หรือทางสื่อสารการบิน หรือทางบริการการบิน และได้เกียรตินิยมจากสถาบันการบินพลเรือน หรือ
4 ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการจัดการการบิน หรือทางควบคุมการจราจรทางอากาศ หรือทางสื่อสารการบิน หรือทางบริการการบิน และมีประสบการณ์ หรือเคยทำ
การสอนทางด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
5 ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และต้องมีประกาศนียบัตรในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางการจัดการการบิน หรือทางควบคุมการจราจรทางอากาศ หรือทางสื่อสารการบิน หรือทางบริการ
การบิน และมีประสบการณ์ หรือเคยทำการสอนทางด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ผู้สมัครจะต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า ๖50 คะแนน ซึ่งระยะเวลา
รับรองไม่เกิน 5 ปี

4 ตำแหน่ง: ครูวิชาภาคพื้น (หลักสูตรปริญญาโท)
จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 27,200 บาท
(ยังไม่รวมเงินเพิ่มหากมีประสบการณ์ตรงและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน)
สังกัด : กองวิชาบริหารการบิน
1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 ได้รับปริญญาเอกหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการบริหารจัดการการบิน หรือทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือทางวิทยาศาสตร์ หรือทางโลจิสติกส์ หรือทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือทางอื่น
ที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ หรือ
2 ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการบริหารจัดการการบิน หรือทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือทางวิทยาศาสตร์ หรือทางโลจิสติกส์ หรือทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือทางอื่น
ที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ และมีผลงานทางวิชาการ หรือผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่
2.มีความรู้ความสามารถทางด้านวิจัย การเขียนตำราวิชาการที่ระบุไว้ในวิชาการหลักสูตรเป็นอย่างดี
2. ผู้สมัครจะต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า ๖50
รับรองไม่เกิน 2 ปี

5 ตำแหน่ง : ชางอากาศยาน 6)
อัตราเงินเดือน : 12,340 บาท
จำนวน 6 อัตรา
สังกัด : แผนกวิชาช่างอากาศยาน กองวิชาอากาศยานและเคืองยนต์
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทางการบิน หรือทางเครื่องกล หรือทางไฟฟ้า หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอื่นที่สถาบันการบิน
พลเรือนกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ หรือ
2 ได้รับบระกาศนียบัตรข่างเครื่องบินหรือเหลิคอปเตอร์ของทางราชการที่มีคุณวุฒิคล้ายคลึงกันจากสถาบันที่รางรากการรับรอง และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี

6 ตำแหน่ง : ช่างอากาศยาน 9
จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 12,340 บาท
สังกัด: แผนกการทดสอบแบบไม่ทำลาย กองวิชาอากาศยานและเคืองยนต์
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทางการบิน หรือทางเครื่องกล หรือทางไฟฟ้า หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอื่นที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรช่างเครื่องบินหรือเฮลิคอบเตอร์ของทางราชการที่มีคุณวุฒิคล้ายคลึงกันจากสถาบันที่ทางราชการรับรอง และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี

7 ตำแหน่ง : ช่างเครื่องวัดประกอบการบิน 1
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 12,340 บาท
สังกัด : แผนกวิชาช่างเครื่องวัดประกอบการบิน กองวิชาอากาศยานและเคื่องยันต์
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทางการบิน หรือทางเครื่องกล หรือทางไฟฟ้า หรือทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางอื่นที่สถาบัน
การบินพลเรือนกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาบ้ำรุงรักษาเครื่องสื่อสาร หรือวิชาบำรุงรักษาเครื่องวัดประกอบการบิน หรือช่างเครื่องวัดประกอบการบินของทางราชการที่มีคุณวุฒิคล้ายคลีึงกันจากสถาบัน
ที่ทางราชการรับรอง และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 9 ปี

8 ตำแหน่ง : นักบริหารงานทั่วไป 1
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
จำนวน 1 อัตรา
สังกัด: กองวิชาอากาศยานและเคื่องยนต์
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่่ำกว่านี้ทางพาณิชยศาสตร์และการบัญชีหรืออักษรศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือศิลปศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ หรือมนุษย์
ศาสตร์ หรือทางอื่นที่ สบพ. กำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. มีความสามารถพิมพ์สัมผัสทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ในอัตราความเร็ว 35 คำ/นำที

9 ตำแหน่ง : วิศวกร
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 18730 บาท
สังกัด : สำนักงานดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศ อู่ตะเภา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม
โยธา หรือวิศวกรรมเครื่องกล หรือทางอื่นที่ สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

10 ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 10150 บาท
สังกัด: แผนกบริการ (บฏิบัติงานที่ศูนย์ฝึกการบิน ตำบลบ่อฝ้าย อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น มีประสบการณ์ในการขับขี่รถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ได้รับโบอนุญาตในการขับรถยนต์ได้ตามกฎหมาย

11 ตำแหน่ง : ช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน 1
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 12,340 บาท
(ยังไม่รวมเงินเพิ่มหากมีประสบการณ์ตรงและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน)
สังกัด : กองซ่อมบำรุงอากาศยาน (ปฏิบัติงานที่ศูนย์ฝึกการบิน ตำบลบ่อฝ้่าย อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาช่างสื่อสาร หรือข่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน จากสถาบันที่ทางราชการรับรองหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 ปี
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาบำรุงรักษาเครื่องสื่อสาร หรือวิชาบำรุงรักษาอิเล็กทรอนิกส์การบินของทางราชการที่มีคุณวุฒิคล้ายคลึงกันจากสถาบันที่ทางราชการรับรอง และมีบระสบการณ์ที่เกี่ยวข้องไม่
น้อยกว่า 1 ปี

สมัครทางเว็บไซต์ : https://catc.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร : 9 - 25 ธันวาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Free โปรแกรมขุด Bitcoin

Tags : สถาบันการบินพลเรือน ประจวบคีรีขันธ์ อู่ตะเภา

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

สถาบันการบินพลเรือน,ประจวบคีรีขันธ์,อู่ตะเภา
สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน 13 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 25 ธันวาคม 2562
วันที่โพส 7 ธ.ค. 2562

Top 5
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.),สำนักงาน ก.พ.
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 19500-24910 บาท เปิดรับสมัคร 20 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2564
กรมสุขภาพจิต,โรงพยาบาลศรีธัญญา,นักวิชาการสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 มกราคม - 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 25 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2564
กรมส่งเสริมสหกรณ์,สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี,จันทบุรี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 18 - 22 มกราคม พ.ศ. 2564
สํานักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ,กรมทางหลวง
สํานักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 มกราคม 2564