JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 20 ม.ค. 2563

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ไม่เอาภาค ก.รวม 49 อัตรา. เปิดรับสมัคร 13 -20 ธันวาคม2563

กรมป่าไม้,เชียงใหม่,ขอนแก่น,ลำปาง,นครราชสีมา,ตาก,สุราษฎร์ธานี,อุดรธานี

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จำนวน 22 ตำแหน่ง รวม 49 อัตรา

กลุ่มงานบริการ
1 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 10430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ม.6

2 ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 10430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ม.6

3 เจ้าหน้าที่ตรวจป่า
จำนวน 9 อัตรา
เงินเดือน 10430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ม.6

4 เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)
จำนวน 6 อัตรา
เงินเดือน 10430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ม.6

5 เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 11280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวช.สาขาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

6 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 11280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวช.สาขาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

7 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวช.สาขาการบัญชี

8 เจ้าหน้าที่การเกษตร
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวช.สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรกรรม

9 เจ้าพนักงานพัสดุ
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.สาขาการบัญชี สาขาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สาขาวิชาการจัดการทั่วไป


กลุ่มงานเทคนิค
10 พนักงานพิทักษ์ป่า
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีความรู้ความชำนาญ ประสบการณ์ในงานที่มีลักษณะงานสอดคล้องกับงานที่ต้องปฎิบัติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี (ต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้น ๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง หรือหน่วยงาน)

11 ช่างเครื่องยนต์
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 11280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวช.สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง

12 ช่างไฟฟ้า
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวช.สาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

13 ช่างศิลป์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวช.สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

14 ช่างสำรวจ
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 11280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวช.สาขาวิชาช่างสำรวจ สาขาวิชาก่อสร้าง สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ

15 เจ้าพนักงานการเกษตร
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.ประเภทเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

16 เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.สาขาวิชาอิเ็กทรอนิกส์ สาขาไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโ,ยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์


กลุ่มงานบริหารทั่วไป
17 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ป.ตรีทุกสาขา

18 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ป.ตรีทุกสาขา


19 นักวิชาการป่าไม้
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ป.ตรี สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวนศาสตร์

20 นักวิชาการเผยแพร่
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ป.ตรีทุกสาขา

21 นักวิทยาศาสตร์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ป.ตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเภชศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

22 ผู้ช่วยนักวิจัย
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ป.ตรีสาขาวิชาทางวนศาสตร์ ทางวิทยาศาตร์ ทางสังคมศาสตร์

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 – 20 ธันวาคม 2562
ทางเว็บไซต์ https://forest.thaijobjob.com

รายละเอียดหน่วยงานสังกัดกรมป่าไม้ ที่สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
1. สำนักบริหารกลาง
กรมป่าไม้ 69 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02 56ด 4242-3 ต่อ 5628
2. สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
กรมป่าไม้ 69 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02 561 4292-3 ต่อ 5016
3. สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02 561 4292-3 ต่อ 5662
4. สำนักจัดการที่ดินป่าไม้
กรมป่าไม้ 66 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02 561 4292-3
5. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)
164 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง, จ.เชียงใหม่ 50900 โทร. 053 800 378
6. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง)
30 ถ.ท่ามะโอ ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร. 054 223 298
7. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 (ตาก)
ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร. 055 511 763
8. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 5 (อุดรธานี)
232 หมู่ 7 ต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41360 โทร. 042 125 O73 4
9. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น)
2 ถ.หน้าศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร. 043 330 382
10. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 (นครราชสีมา)
553 หมู่ 7 ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 044 300 791 - 6
11. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
5 หมู่ 5 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 077 275 816, 077 251 554


Tags : กรมป่าไม้ เชียงใหม่ ขอนแก่น ลำปาง นครราชสีมา ตาก สุราษฎร์ธานี อุดรธานี

การประปานครหลวง,กรุงเทพมหานคร,นนทบุรี,สมุทรปราการ
การประปานครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 34 อัตรา เปิดรับสมัคร 16 - 30 มกราคม 2563
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ครั้งที่ 1/2563 เปิดรับสมัคร 16 - 29 มกราคม 2563
กรมหม่อนไหม,นครราชสีมา
กรมหม่อนไหม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี. เงินเดือน 18000 บาท เปิดรับสมัคร 13 - 17 มกราคม พ.ศ. 2563
นักวิชาการสาธารณสุข,นครสวรรค์,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
สสจ.นครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 114 อัตรา วุฒิ ม.3 - ม.6 - ปวช.- ปวส.- ป.ตรี เปิดรับสมัคร 13 - 17 มกราคม 2563
กรมพลศึกษา,กรุงเทพมหานคร
กรมพลศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส. - ป.ตรี ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 14 - 20 มกราคม พ.ศ. 2563
กรมการจัดหางาน
กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งว่างครั้งแรก 40 อัตรา เปิดรับสมัคร 27 มกราคม ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2563
กรุงเทพมหานคร
วุฒิ ปวช.-ปวท.-ปวส.-ป.ตรี 958 อัตรา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดสอบเข้ารับราชการ 22 มกราคม ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2563
กรมวิชาการเกษตร,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 22 มกราคม ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2563
ธนาคารธนชาต,อุดรธานี,ขอนแก่น,นครราชสีมา,อุบลราชธานี,เชียงใหม่,พิษณุโลก,พัทยา,ระยอง,นครปฐม,สระบุรี,นครสวรรค์,อยุธยา,ภูเก็ต,สุราษฎร์ธานี,นครศรีธรรมราช,หาดใหญ่
ธนาคารธนชาต รับสมัคร เจ้าหน้าที่การตลาดเช่า/เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถยนต์ (ส่วนกลางและภูมิภาค) เปิดรับสมัครประจำปี 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง,กรุงเทพมหานคร
(สมัครทางไปรษณีย์)สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างฯ 32 อัตรา วุฒิ ม.3 - ม.6- ปวช. -ป.ตรี เปิดรับสมัคร 16 - 23 มกราคม พ.ศ. 2563

ดูทั้งหมด