JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 9 ส.ค. 2563

งานเอกชน

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงาน 22 ตำแหน่ง 36 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 31 ธันวาคม 2562

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน),BEM

1 ช่างโยธา-ก่อสร้าง ด่วน!! 5 อัตรา
คุณสมบัติ/Job Specification
- เพชศชาย
- อายุ 22 - 30 ปี
- วุฒิปวชขึ้นไป. สาขาช่างโยธา, ช่างก่อสร้าง
- มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านงานก่อสร้าง เช่น สะพาน ทางด่วน และงานถนน
- หากมีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมโครงสร้าง, โครงสร้างสะพานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 พนักงานชั่งน้ำหนักรถบรรทุก 4 อัตรา
คุณสมบัติ/Job Specification
- เพศชาย อายุตั้งแต่ 22ปีขึ้นไป
- วุฒิปวช. สาขาช่างยนต์
- สามารถเข้ากะได้
- ขับรถยนต์ได้/มีใบขับขี่รถยนต์

3 เจ้าหน้าที่ ส่วนสารสนเทศการชำระเงิน (Data Analyst) 1 อัตรา
คุณสมบัติ/Job Specification
ชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์ประยุกต์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
สามารถเขียนโปรแกรมด้วยเทคโนโลยี Microsoft .Net framework, Java, Python, R ได้
มีความเชี่ยวชาญในภาษา SQL
มีความเข้าใจ ETL Process และการออกแบบ Data warehouse หากมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถใช้โปรแกรมจัดการระบบฐานข้อมูล Database Tools เช่น Microsoft SQL Server, Oracle ได้
สามารถใช้เครื่องมือในการจัดเตรียมข้อมูล Data Management Tools เช่น SSIS ได้
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint ได้ดี
มีความเข้าใจหรือสนใจเกี่ยวกับธุรกิจบัตรโดยสาร ธุรกิจการบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจรถไฟฟ้า
มีความกระตือรือร้นในการทำงานและการพัฒนาความรู้ความสามารถ
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นที่จะทำงานให้บรรลุเป้าหมาย
บุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

4 ช่างเทคนิค ระบบโครงสร้างและรางวิ่ง (สายสีน้ำเงิน) 1 อัตรา
คุณสมบัติ/Job Specification
เพศชาย อายุ 25- 35 ปี
วุฒิการศึกษา ปวส.สาขาช่างกลโรงงาน, สาขาโยธา,ไฟฟ้า,ช่างอุตสาหกรรม, ช่างยนต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี ในหน้าที่งานซ่อมบำรุง ในโรงงานอุตสาหกรรม, อาคารสูงหรือการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง (Maintenance)
มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
มีทักษะในการแก้ปัญหาต่างๆ
สามารถทำงานเป็นกะได้
มีสุขภาพสมบูรณ์ดี

5 ช่างโยธา-ก่อสร้าง ด่วน!! 5 อัตรา
คุณสมบัติ/Job Specification
- เพชศชาย
- อายุ 22 - 30 ปี
- วุฒิปวชขึ้นไป. สาขาช่างโยธา, ช่างก่อสร้าง
- มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านงานก่อสร้าง เช่น สะพาน ทางด่วน และงานถนน
- หากมีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมโครงสร้าง, โครงสร้างสะพานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

6 วิศวกรโยธา (งานโครงการทางพิเศษ) 1 อัตรา
คุณสมบัติ/Job Specification
- เพชศชาย /หญิง
- อายุ 25 - 30 ปี
- วุฒิป.ตรี สาขา วิศวกรรมโยธา / โครงสร้าง
- มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ด้าน วิศวกรรมการทาง โครงสร้างสะพาน งานก่อสร้างขนาดใหญ่
- มีความรู้ความสามารถด้านออกแบบ ประมาณราคา งานก่อสร้างขนาดใหญ่
- มีความรู้เกี่ยวกับ พรบ.และกฏหมายในโครงการก่อสร้าง การร่วมทุนในโครงการของรัฐ
- มีความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างถนน สะพาน และทางยกระดับ
- มีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศ

7 หัวหน้าส่วน วางแผนและพัฒนา 1 อัตรา
คุณสมบัติ/Job Specification
- ป.ตรี สาขา เศรษฐศาสตร์การเงิน, บัญชี,การเงิน, เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
- มีประสบการณ์ด้าน การเงิน การศึกษาและวิเคราะห์โครงการ
- ความสามารถในการจัดทำและปรับปรุงแบบจำลองทางการเงินของโครงการทางพิเศษ
- ความสามารถในการวิเคราะห์ตรวจสอบต้นทุนและผลประกอบการของโครงการทางพิเศษ
- ความสามารถในการศึกษาและรายงานความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์และการเงินของโครงการทางพิเศษ

8 วิศวกร ระบบโครงสร้างและรางวิ่ง (สายสีน้ำเงิน) 1 อัตรา
คุณสมบัติ/Job Specification
เพศชาย หรือ หญิง อายุ 24-35 ปี
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโยธา เครื่องกล หรือสาขาที่เทียบเท่า โดยต้องผ่านวิชาบังคับตามที่สภาวิศวกรกำหนด
มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี
มีประสบการณ์เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย, ด้านขนส่งมวลชน งานซ่อมบำรุงหรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี พิจารณาเป็นพิเศษ
มีทักษะในการวางแผนและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ดี
ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน
มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับสื่อสารได้ (มีคะแนน TOEIC )
สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

9 นิติกร 1 อัตรา
คุณสมบัติ/Job Specification
เพศชาย/หญิง อายุ 24-30 ปี
ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
มีประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมาย 1 - 3 ปี
มีความสามารถและทักษะในการคิดวิเคราะห์ และให้ความเห็นทางด้านกฎหมายได้
มีทักษะในเชิงไกล่เกลี่ยหรือกลยุทธ์ในการไกล่เกลี่ย
มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้ดี
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีทักษะในการสื่อสารและมีความละเอียดรอบคอบ
ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน

10 เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา
คุณสมบัติ/Job Specification
เพศชาย/หญิง อายุ 24- 30 ปี
วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี
สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office, Illustrator และ Photoshop ได้ดี
สามารถพูดสื่อสารและเขียนภาษาไทย – อังกฤษ ได้ดี
มีความละเอียดรอบคอบในการจัดทำ จัดระบบหรือตรวจเอกสาร

11 พนักงานชั่งน้ำหนักรถบรรทุก 4 อัตรา
คุณสมบัติ/Job Specification
- เพศชาย อายุตั้งแต่ 22ปีขึ้นไป
- วุฒิปวช. สาขาช่างยนต์
- สามารถเข้ากะได้
- ขับรถยนต์ได้/มีใบขับขี่รถยนต์

12 พนักงานบริการกลาง 1 อัตรา
คุณสมบัติ/Job Specification
เพศหญิง อายุ 20-40 ปี
วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป (ม.3 ขึ้นไป)
กรณีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ต้องมีประสบการณ์งานแม่บ้าน 3 ปี
มีประสบการณ์งานบริการและงานจัดเลี้ยง
ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน
สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

13 เจ้าหน้าที่ แผนกจัดการระบบค่าโดยสาร (สายสีน้ำเงิน) 1 อัตรา
คุณสมบัติ/Job Specification
ชาย/หญิง อายุระหว่าง 24-32 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และฐานข้อมูล
มีประสบการณ์ทางด้าน Database System, Software Development, System Administration
มีความรู้ด้านเทคโนโลยี RFID และ Smart Card
สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีทักษะในการสื่อสารและการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

14 เจ้าหน้าที่ แผนกสนับสนุนธุรการทั่วไป(สายสีน้ำเงิน) 1 อัตรา
คุณสมบัติ/Job Specification
เพศหญิง อายุ 24-32 ปี
วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในงานธุรการ อย่างน้อย 1-2 ปี
มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office, Photoshop ได้เป็นอย่างดี
สามารถสื่อสารและเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน
สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

15 พนักงานรักษาความสะอาดทางและดูแลสวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ/Job Specification
ชาย อายุ 20 - 45 ปี
วุฒิปวช. หรือเทียบเท่า สาขาการจัดการสวน, ภูมิทัศน์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ 0-2 ปี ทางด้านงานดูแลสวน สนามหญ้า ภูมิทัศน์
สามารถขับรถได้ และมีใบขับขี่ประเภทที่ 1
พร้อมทำงานเข้ากะ

16 Structural Maintenance Engineer 1 อัตรา
คุณสมบัติ/Job Specification
Male
Age 25 – 35 Years old
Bachelor’ s degree in Civil Engineering or related field
(GPA. not less than 2.50)
Good command of written and spoken English
At least 3 - 5 years’ experience in construction management field (infrastructure or mega project is preferable)
Able to analysis and design basic structure
Able to MS Project, AutoCAD or related programs is preferable
Good relationship, leadership, and management skill

17 พนักงานขับรถบรรทุก 1 อัตรา
คุณสมบัติ/Job Specification
ชาย อายุ 22 - 35 ปี
วุฒิ ม.3ขึ้นไป
มีประสบการณ์ในการขับรถบรรทุก 2 ปีขึ้นไป และมีใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่2
พร้อมทำงานเข้ากะ

18 พนักงานบัญชี 1 อัตรา
คุณสมบัติ/Job Specification
Male or Female Age 22-30 years old
Bachelor’s Degree in Accounting or higher
At least 2 years working experience in accounting
Knowledge of accounting software “SAP” will be advantaged
Willing and eager to learn new assignment
Good knowledge of accounting standard and taxation
Good command in English
Strongly self-driven and motivated
Proficient in data entry and management
Work well with different group of people, accurate, organize and detail oriented
Able to work under pressure and handling multi tasks in very dynamic environment

19 หัวหน้าส่วนการเงิน 1 อัตรา
คุณสมบัติ/Job Specification
ชาย - หญิง อายุ 25 - 35 ปี
วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขา บัญชี หรือ การเงิน
มีประสบการณ์ 3-5 ปีขึ้นไป ด้านบัญชี หรือ การเงิน
มีทักษะในการใช้โปรแกรม Ms.office, SAP
สามารถทำงานเป็นทีมและติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
มีความรู้เกี่ยวกับบัญชี ภาษีอากร ระบบการรับ-จ่าย
สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

20 หัวหน้าส่วนวางแผนการเงิน 1 อัตรา
คุณสมบัติ/Job Specification
Male or Female, age 25-35 years.
Master’s Degree in Business Administration, Accounting, Finance or related fields from reputable university. CFA or CPA will be an advantage.
3-5 years of work experience in Finance / Financial Modeling / Financial Analysis / Valuation / Accounting or Budgeting. Experience with Lending or Investment Banking or Securities Analyst or Financial Advisor is preferred.
Strong oral and written communication skills in both Thai and English.
Computer proficiency in all MS office.
Strong logical thinking, problem solving and flexibility with Can-Do attitude.
Effective communication skills, strong analytical abilities and a team player.
Able to balance multiple concurrent projects, work under pressure, meet deadlines, and focus on priorities.

21 หัวหน้าส่วนนิติการและกำกับดูแล 1 อัตรา
คุณสมบัติ/Job Specification
• เพศชาย-หญิง อายุ 35-40 ปี
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์/บัญชี/เศรษฐศาสตร์
• มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านงานเลขานุการบริษัท งานกำกับดูแล
• มีทักษะในการใช้ภาษาในการสื่อสาร ย่อความ และทักษะทางคอมพิวเตอร์
• มีความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมาย กฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• มีความรู้และความเข้าใจหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
• มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น
• มีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี

22 วิศวกรซอฟท์แวร์ 1 อัตรา
คุณสมบัติ/Job Specification
ชาย อายุระหวาง 25 -35 ปี
วุฒิปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ทางด้าน System Admin, Programmer
มีทักษะ/ความชำนาญทางด้าน
OS Admin , การเขียนโปรแกรม
สามารถเขียน Source code เพื่อพัฒนาโปรแกรมที่ต้องการได้
สามารถปรับปรุง Source Code เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรมได้
สามารถดูแลรักษาระบบ Computer Server ได้

สมัครทางเว็บไซต์ : https://recruitment.bemplc.co.th/Career-find?lang=th
วันที่เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ธันวาคม 2562
ADS : แจก ฟรี !! บิทคอยน์สร้างรายได้ เพียงดาว์นโหลดเปิดทิ้งไว้

Tags : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BEM

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ www.facebook.com/Job108admin

Top 5