JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 20 ม.ค. 2563

งานธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอก ตำแหน่ง Call Center วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 12 - 18 ธันวาคม 2562

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเรื่อง การสรรหาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ ลูกจ้างประเภทที่ 1(Call Center)ประจำปีบัญชี 2562

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ลูกจ้างประเภทที่ 1(Call Center)
อัตราเงินเดือนให้ได้รับเงินเดือนตามระเบียบที่ธนาคารกำหนด โดยให้รับเงินเดือนขั้นต้นของลูกจ้างกลุ่มงานปฏิบัติการระดับมาตรฐานกลุ่ม 4 เดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง(สำเร็จการศึกษาภายในวันที่10 ธันวาคม 2562)
2 สามารถพิมพ์ดีดสัมผัสด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างน้อย 25คำ/นาที
3 สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Word และ MS-Excel ได้ดี
4 สามารถทำงานเป็นกะตามที่ธนาคารกำหนดได้ โดยไม่มีเงื่อนไข (ตามเอกสารแนบท้าย)
5 มีน้ำเสียงไพเราะ มีใจรักในงานให้บริการอย่างแท้จริง
6 มีความมั่นคงทางอารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีในสถานการณ์ที่กดดัน เร่งรัด สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีพอสมควร และสามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันสูง
7 ต้องปฏิบัติงานในกรุงเทพมหานครได้
8 หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครทางเว็บไซต์ : http://www.irecruitbaac.com/Login.htm?mode=index
วันที่เปิดรับสมัคร : 12 - 18 ธันวาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

การประปานครหลวง,กรุงเทพมหานคร,นนทบุรี,สมุทรปราการ
การประปานครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 34 อัตรา เปิดรับสมัคร 16 - 30 มกราคม 2563
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ครั้งที่ 1/2563 เปิดรับสมัคร 16 - 29 มกราคม 2563
กรมหม่อนไหม,นครราชสีมา
กรมหม่อนไหม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี. เงินเดือน 18000 บาท เปิดรับสมัคร 13 - 17 มกราคม พ.ศ. 2563
นักวิชาการสาธารณสุข,นครสวรรค์,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
สสจ.นครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 114 อัตรา วุฒิ ม.3 - ม.6 - ปวช.- ปวส.- ป.ตรี เปิดรับสมัคร 13 - 17 มกราคม 2563
กรมพลศึกษา,กรุงเทพมหานคร
กรมพลศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส. - ป.ตรี ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 14 - 20 มกราคม พ.ศ. 2563
กรมการจัดหางาน
กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งว่างครั้งแรก 40 อัตรา เปิดรับสมัคร 27 มกราคม ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2563
กรุงเทพมหานคร
วุฒิ ปวช.-ปวท.-ปวส.-ป.ตรี 958 อัตรา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดสอบเข้ารับราชการ 22 มกราคม ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2563
กรมวิชาการเกษตร,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 22 มกราคม ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2563
ธนาคารธนชาต,อุดรธานี,ขอนแก่น,นครราชสีมา,อุบลราชธานี,เชียงใหม่,พิษณุโลก,พัทยา,ระยอง,นครปฐม,สระบุรี,นครสวรรค์,อยุธยา,ภูเก็ต,สุราษฎร์ธานี,นครศรีธรรมราช,หาดใหญ่
ธนาคารธนชาต รับสมัคร เจ้าหน้าที่การตลาดเช่า/เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถยนต์ (ส่วนกลางและภูมิภาค) เปิดรับสมัครประจำปี 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง,กรุงเทพมหานคร
(สมัครทางไปรษณีย์)สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างฯ 32 อัตรา วุฒิ ม.3 - ม.6- ปวช. -ป.ตรี เปิดรับสมัคร 16 - 23 มกราคม พ.ศ. 2563

ดูทั้งหมด