JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 2 มิ.ย. 2563

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

องค์การสะพานปลา รับสมัครพนักงาน 9 อัตรา วุฒิ ปวส. - ป.ตรี เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562

องค์การสะพานปลา

1 ตำแหน่ง : วิศวกรโยธา
อัตราเงินเดือน : 15,890 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1.1 เพศชาย/หญิง มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
และถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
1.2 วุฒิปริญญาตรี - วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) สาขาโยธา /ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
(คบ.บ. โยธา, ก่อสร้าง) /อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.โยธา)/วิทยาศาสตรบัณฑิต
(วท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง)
1.3 สามารถเขียนแบบด้วยโปรแกรม AUTOCAD ได้
1.4 มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
1.5 คุณสมบัติอื่นๆตามข้อกำหนดขององค์การสะพานปลา

2 ตำแหน่ง : วิศวกรสิ่งแวดล้อม
อัตราเงินเดือน : 15,890 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : วิศวกรสิ่งแวดล้อม ๓ โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เพศชาย/หญิง มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
และถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
2.2 วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) สิ่งแวดล้อม/
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม /เคมีวิศวกรรม
2.3 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) ทุกสาขา

3 ตำแหน่ง : นักบัญชี 3
อัตราเงินเดือน : 15,890 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
3.1 เพศชาย/หญิง มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
และถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
3.2 วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี (ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
3.3 สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel

4 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
4.1 เพศชาย/หญิง มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร และถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
4.2 วุฒิปริญญาตรีทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน การจัดการ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ถ้ามีความรู้ด้านกฎหมายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
4.3 สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Word, Microsoft Excel

5 ตำแหน่ง : นิติกร 3
อัตราเงินเดือน : 15,890 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1 เพศชาย/หญิง มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร และถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
2 วุฒิปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
3 สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Word, Microsoft Excel

6 ตำแหน่ง : บุคลากร 3
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1 เพศชาย/หญิง มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
และถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
2 วุฒิปริญญาตรี - บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3 สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Word, Microsoft Excel

7 ตำแหน่ง : ช่างก่อสร้าง 2
อัตราเงินเดือน : 10150 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เพศชาย/หญิง มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
2. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างก่อสร้าง, ช่างโยธา, ช่างเทคนิค
3. คุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อกำหนดขององค์การสะพานปลา

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : แผนกการเจ้าหน้าที่ สำนักงานทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร 149 ซอยเจริญกรุง 58 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : องค์การสะพานปลา

Top 5

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ,กระบี่,กรุงเทพมหานคร,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,เชียงราย,เชียงใหม่,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นนทบุรี,นราธิวาส,น่าน,บุรีรัมย์,ปทุมธานี,ประจวบคีรีขันธ์,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พระนครศรีอยุธยา,พะเยา,พังงา,พัทลุง,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,เลย,ลำปาง,ลำพูน,ศีรสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สตูล,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อ่างทอง,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี
ไม่เอาภาค ก. รับทั่วประเทศ 82 อัตรา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3
กรมส่งเสริมสหกรณ์,อ่างทอง
กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 10 มิถุนายน 2563
กรมควบคุมโรค
ไม่เอาภาค ก. รับเยอะ 55 อัตรา กรมควบคุมโรค ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2563
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน 11 อัตรา เปิดรับสมัคร - 15 มิถุนายน 2563
สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ไม่เอาภาค ก. วุฒิ ปวส. - ป.ตรี ทุกสาขา จำนวน 17 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2563