JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 23 ต.ค. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

องค์การสะพานปลา รับสมัครพนักงาน 9 อัตรา วุฒิ ปวส. - ป.ตรี เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562
องค์การสะพานปลา
1 ตำแหน่ง : วิศวกรโยธา
อัตราเงินเดือน : 15,890 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1.1 เพศชาย/หญิง มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
และถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
1.2 วุฒิปริญญาตรี - วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) สาขาโยธา /ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
(คบ.บ. โยธา, ก่อสร้าง) /อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.โยธา)/วิทยาศาสตรบัณฑิต
(วท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง)
1.3 สามารถเขียนแบบด้วยโปรแกรม AUTOCAD ได้
1.4 มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
1.5 คุณสมบัติอื่นๆตามข้อกำหนดขององค์การสะพานปลา

2 ตำแหน่ง : วิศวกรสิ่งแวดล้อม
อัตราเงินเดือน : 15,890 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : วิศวกรสิ่งแวดล้อม ๓ โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เพศชาย/หญิง มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
และถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
2.2 วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) สิ่งแวดล้อม/
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม /เคมีวิศวกรรม
2.3 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) ทุกสาขา

3 ตำแหน่ง : นักบัญชี 3
อัตราเงินเดือน : 15,890 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
3.1 เพศชาย/หญิง มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
และถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
3.2 วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี (ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
3.3 สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel

4 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
4.1 เพศชาย/หญิง มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร และถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
4.2 วุฒิปริญญาตรีทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน การจัดการ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ถ้ามีความรู้ด้านกฎหมายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
4.3 สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Word, Microsoft Excel

5 ตำแหน่ง : นิติกร 3
อัตราเงินเดือน : 15,890 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1 เพศชาย/หญิง มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร และถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
2 วุฒิปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
3 สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Word, Microsoft Excel

6 ตำแหน่ง : บุคลากร 3
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1 เพศชาย/หญิง มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
และถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
2 วุฒิปริญญาตรี - บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3 สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Word, Microsoft Excel

7 ตำแหน่ง : ช่างก่อสร้าง 2
อัตราเงินเดือน : 10150 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เพศชาย/หญิง มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
2. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างก่อสร้าง, ช่างโยธา, ช่างเทคนิค
3. คุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อกำหนดขององค์การสะพานปลา

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : แผนกการเจ้าหน้าที่ สำนักงานทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร 149 ซอยเจริญกรุง 58 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : องค์การสะพานปลา

1 สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 24 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562

2 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ [ 24 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2562 ]

3 รับทั่วประเทศ 153 อัตรา กรมทางหลวง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส. - ป.ตรี -ป.โท [ 25 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2562 ]

4 กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 37680 บาท [ 17 - 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ]

5 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 รับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [ 4 - 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ]

6 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 24 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562

7 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 15 - 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562

8 กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 53 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 - 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562

9 สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ - ปวช. - ปวท. - ปวส. - อนุปริญญา 26 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2562

10 องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครพนักงานเพื่อบรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย เปิดรับสมัคร 17 - 31 ตุลาคม 2562