JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 23 ต.ค. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สร้างสรรค์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ หมดเขตการรับสมัคร วันที่ 18 ตุลาคม 2562
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สร้างสรรค์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง (จ้างเหมาบริการ)

สังกัด กองเกษตรสารนิเทศ

ปฏิบัติงานใน กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ค่าตอบแทน เงินเดือน 15,000 บาท

มีคุณสมบัติ ดังนี้

- มีความสามารถในการจับประเด็น วิเคราะห์ข้อมูล และสร้างสรรค์เป็นบทโทรทัศน์บทสารคดี บทวิทยุ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ

- มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมตัดต่อและโปรแกรมกราฟฟิคได้เป็นอย่างดี

- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้น สนใจค้นคว้าและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

- มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงาน และสามารถทำงานเป็นทีม

- หากมีประสบการณ์ทางด้านงานสารคดี ภาพยนตร์ โฆษณา บันทึกภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง บันทึกเสียง กราฟฟิคดีไซน์ หรือสิ่งพิมพ์
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักฐานที่ต้องยื่นสมัคร

- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป

- สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (Transcript) ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา และแสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

*************หมดเขตการรับสมัคร วันที่ 18 ตุลาคม 2562************

**สมัครได้ด้วยตนเอง**

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

อาคาร 4 ชั้น 7 กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนราชดำเนินนอกแขวงบ้านพานถม เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร

--โทร. 0-2281-2505--

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1 สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 24 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562

2 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ [ 24 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2562 ]

3 รับทั่วประเทศ 153 อัตรา กรมทางหลวง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส. - ป.ตรี -ป.โท [ 25 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2562 ]

4 กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 37680 บาท [ 17 - 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ]

5 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 รับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [ 4 - 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ]

6 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 24 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562

7 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 15 - 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562

8 กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 53 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 - 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562

9 สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ - ปวช. - ปวท. - ปวส. - อนุปริญญา 26 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2562

10 องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครพนักงานเพื่อบรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย เปิดรับสมัคร 17 - 31 ตุลาคม 2562