JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 1 ธ.ค. 2563

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สร้างสรรค์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ หมดเขตการรับสมัคร วันที่ 18 ตุลาคม 2562


รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สร้างสรรค์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง (จ้างเหมาบริการ)

สังกัด กองเกษตรสารนิเทศ

ปฏิบัติงานใน กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ค่าตอบแทน เงินเดือน 15,000 บาท

มีคุณสมบัติ ดังนี้

- มีความสามารถในการจับประเด็น วิเคราะห์ข้อมูล และสร้างสรรค์เป็นบทโทรทัศน์บทสารคดี บทวิทยุ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ

- มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมตัดต่อและโปรแกรมกราฟฟิคได้เป็นอย่างดี

- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้น สนใจค้นคว้าและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

- มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงาน และสามารถทำงานเป็นทีม

- หากมีประสบการณ์ทางด้านงานสารคดี ภาพยนตร์ โฆษณา บันทึกภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง บันทึกเสียง กราฟฟิคดีไซน์ หรือสิ่งพิมพ์
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักฐานที่ต้องยื่นสมัคร

- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป

- สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (Transcript) ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา และแสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

*************หมดเขตการรับสมัคร วันที่ 18 ตุลาคม 2562************

**สมัครได้ด้วยตนเอง**

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

อาคาร 4 ชั้น 7 กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนราชดำเนินนอกแขวงบ้านพานถม เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร

--โทร. 0-2281-2505--

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ

Tags : สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สร้างสรรค์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ หมดเขตการรับสมัคร วันที่ 18 ตุลาคม 2562
วันที่โพส 7 ต.ค. 2562

Top 5
ธ.ก.ส.
ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครงานรอบใหญ่ 400 อัตรา ปฏิบัติงานประจำสาขาและสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด สมัครจนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2563
เพชรบุรี,PEA,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,ภาคใต้
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฎิบัติงาน 16 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 - 27 พฤศจิกายน 2563
รัฐวิสาหกิจ,องค์การสุรา,กรมสรรพสามิต
องค์การสุรา รับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ เปิดรับสมัคร 23 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2563
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 23 อัตรา เปิดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2563
กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 34 อัตรา เปิดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563