JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 23 ต.ค. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง รับสมัคร พนักงานขับรถยนต์ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 11 ตุลาคม 2562
กรมควบคุมมลพิษ,ระยอง
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ ประจำศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ประเภท : ลูกจ้างเหมาบริการ
เงินเดือน : 12,000 บาท
ลักษณะของงาน : 1. ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถยนต์ราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด
2. ดูแล รักษารถยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่าง ๆ ของรถยนต์ให้อยู่
ในสภาพเรียบร้อย และพร้อมที่จะปฏิบัติราชการได้ทุกเวลา
3. ตรวจสอบซ่อมแซมรถยนต์ในส่วนที่บกพร่อง และอยู่ในวิสัยที่พนักงานขับรถยนต์สามารถจะแก้ไขได้
ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ
4. จัดทำหนังสือตามแบบการใช้รถยนต์ในการไปราชการไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง
5. จัดทำบันทึกเสนอข้อบกพร่องของรถยนต์ ที่จะต้องจัดซื้อหรือจ้างเหมาเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมในส่วนที่ไม่สามารถจะซ่อมแซมได้ด้วยตัวเองต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
6. จดบันทึกการใช้รถยนต์และควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ให้เป็นไปตามตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถยนต์ราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด เสนอต่อหัวหน้างานพัสดุ
เป็นประจำทุกสัปดาห์
7. ปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : 1. เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ ไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
2. มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ ไม่เป็นโรคต้องห้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เช่น ความดันโลหิต ตาบอดสี หรือหัวใจผิดปกติ หรือโรคที่สังคมรังเกียจ
(มีใบรับรองแพทย์) พร้อมทั้งมีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพัน
3. พ้นพันธะทางทหาร
4. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และมีประสบการณ์ในการขับขี่รถยนต์ไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญาถึงจำคุก เว้นแต่คดีกระทำโดยประมาทหรือในความผิดลหุโทษ
6. ไม่เป็นผู้เสพสุรา หรือติดยาเสพติดใด ๆ
7. รู้จักเส้นทางในระยอง และเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัดในเส้นทางหลักเป็นอย่างดี
8. มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และการขนส่งเป็นอย่างดีและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
9. สามารถขับรถเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้ได้ รวมทั้งมีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์ และสามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ในกรณีรถยนต์เกิดขัดข้อง
10. สามารถปฏิบัติงานได้ในวันหยุดราชการ และนอกเวลาราชการได้ทุกกรณี
วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ 1 ฉบับ
4. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
ผู้ประสานงาน : ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง [rayongpcd@gmail(dot)com] กองตรวจมลพิษ โทร. 038 - 017400 - 1
ระยะเวลารับสมัคร : 30-Sep-19 ถึง 11-Oct-19
Tags : กรมควบคุมมลพิษ ระยอง

1 สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 24 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562

2 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ [ 24 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2562 ]

3 รับทั่วประเทศ 153 อัตรา กรมทางหลวง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส. - ป.ตรี -ป.โท [ 25 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2562 ]

4 กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 37680 บาท [ 17 - 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ]

5 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 รับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [ 4 - 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ]

6 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 24 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562

7 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 15 - 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562

8 กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 53 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 - 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562

9 สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ - ปวช. - ปวท. - ปวส. - อนุปริญญา 26 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2562

10 องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครพนักงานเพื่อบรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย เปิดรับสมัคร 17 - 31 ตุลาคม 2562