JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 2 มิ.ย. 2563

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง รับสมัคร พนักงานขับรถยนต์ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 11 ตุลาคม 2562

กรมควบคุมมลพิษ,ระยอง

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ ประจำศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ประเภท : ลูกจ้างเหมาบริการ
เงินเดือน : 12,000 บาท
ลักษณะของงาน : 1. ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถยนต์ราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด
2. ดูแล รักษารถยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่าง ๆ ของรถยนต์ให้อยู่
ในสภาพเรียบร้อย และพร้อมที่จะปฏิบัติราชการได้ทุกเวลา
3. ตรวจสอบซ่อมแซมรถยนต์ในส่วนที่บกพร่อง และอยู่ในวิสัยที่พนักงานขับรถยนต์สามารถจะแก้ไขได้
ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ
4. จัดทำหนังสือตามแบบการใช้รถยนต์ในการไปราชการไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง
5. จัดทำบันทึกเสนอข้อบกพร่องของรถยนต์ ที่จะต้องจัดซื้อหรือจ้างเหมาเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมในส่วนที่ไม่สามารถจะซ่อมแซมได้ด้วยตัวเองต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
6. จดบันทึกการใช้รถยนต์และควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ให้เป็นไปตามตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถยนต์ราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด เสนอต่อหัวหน้างานพัสดุ
เป็นประจำทุกสัปดาห์
7. ปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : 1. เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ ไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
2. มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ ไม่เป็นโรคต้องห้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เช่น ความดันโลหิต ตาบอดสี หรือหัวใจผิดปกติ หรือโรคที่สังคมรังเกียจ
(มีใบรับรองแพทย์) พร้อมทั้งมีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพัน
3. พ้นพันธะทางทหาร
4. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และมีประสบการณ์ในการขับขี่รถยนต์ไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญาถึงจำคุก เว้นแต่คดีกระทำโดยประมาทหรือในความผิดลหุโทษ
6. ไม่เป็นผู้เสพสุรา หรือติดยาเสพติดใด ๆ
7. รู้จักเส้นทางในระยอง และเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัดในเส้นทางหลักเป็นอย่างดี
8. มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และการขนส่งเป็นอย่างดีและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
9. สามารถขับรถเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้ได้ รวมทั้งมีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์ และสามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ในกรณีรถยนต์เกิดขัดข้อง
10. สามารถปฏิบัติงานได้ในวันหยุดราชการ และนอกเวลาราชการได้ทุกกรณี
วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ 1 ฉบับ
4. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
ผู้ประสานงาน : ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง [rayongpcd@gmail(dot)com] กองตรวจมลพิษ โทร. 038 - 017400 - 1
ระยะเวลารับสมัคร : 30-Sep-19 ถึง 11-Oct-19
Tags : กรมควบคุมมลพิษ ระยอง

Top 5

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ,กระบี่,กรุงเทพมหานคร,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,เชียงราย,เชียงใหม่,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นนทบุรี,นราธิวาส,น่าน,บุรีรัมย์,ปทุมธานี,ประจวบคีรีขันธ์,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พระนครศรีอยุธยา,พะเยา,พังงา,พัทลุง,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,เลย,ลำปาง,ลำพูน,ศีรสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สตูล,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อ่างทอง,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี
ไม่เอาภาค ก. รับทั่วประเทศ 82 อัตรา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3
กรมส่งเสริมสหกรณ์,อ่างทอง
กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 10 มิถุนายน 2563
กรมควบคุมโรค
ไม่เอาภาค ก. รับเยอะ 55 อัตรา กรมควบคุมโรค ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2563
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน 11 อัตรา เปิดรับสมัคร - 15 มิถุนายน 2563
สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ไม่เอาภาค ก. วุฒิ ปวส. - ป.ตรี ทุกสาขา จำนวน 17 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2563