JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 2 มิ.ย. 2563

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง รับสมัคร ปฏิบัติงานด้านธุรการ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 11 ตุลาคม 2562

กรมควบคุมมลพิษ,ระยอง

ตำแหน่ง : ปฏิบัติงานด้านธุรการ ( ศูนย์ควบคุมมลพิษระยอง)
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ประเภท : ลูกจ้างเหมาบริการ
เงินเดือน : 12,285 บาท
ลักษณะของงาน : 1. ลงทะเบียนส่งหนังสือออกภายใน - ภายนอก หน่วยงาน
2. ออกเลขหนังสือภายใน - ภายนอก หน่วยงาน
3. ส่งหนังสือภายใน - ภายนอกหน่วยงาน
4. ติดต่อประสานงานภายใน - ภายนอก หน่วยงาน
5. แจ้งเวียนหนังสือภายใน - ภายนอก หน่วยงาน
6. สำเนาเอกสารที่ติดต่อราชการภายใน - ภายนอก หน่วยงาน
7. คัดแยกจดหมายภายนอก (ราชการ)
8. สแกนหนังสือภายใน - ภายนอกหน่วยงานเข้าระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์
9. จัดทำเอกสารประกอบการเบิกเงินเดือน ค่าจ้างเพิ่มกรณีปฏิบัติงานนอกเวลา และปฏิบัติราชการต่างจังหวัด
10. สำเนาหนังสือที่ได้รับอนุมัติแล้ว เก็บไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ
11. จัดทำรายงานการประชุมต่าง ๆ ของศูนย์ฯ
12. สำเนาแบบฟอร์มต่าง ๆ ของราชการ เช่น ใบลาต่าง ๆ ใบเบิกค่าศึกษาบุตร ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ
13. จัดทำรายการครุภัณฑ์ของศูนย์ฯ ให้เป็นปัจจุบัน
14. ปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : 1. มีสัญชาติไทย
2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี
การจัดการทั่วไป การตลาด บริหารธุรกิจ เลขานุการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
4. มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ
5. ไม่เป็นผู้ที่กายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคสังคมรังเกียจ
6. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือเคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น
7. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายและไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษ หรือทำความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง ที่ ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
4. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
ผู้ประสานงาน : ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง โทร. 038 - 017400 - 1 [rayongpcd@gmail(dot)com] กองตรวจมลพิษ โทร. 038 - 017400 - 1
ระยะเวลารับสมัคร : 30-Sep-19 ถึง 11-Oct-19

Tags : กรมควบคุมมลพิษ ระยอง

Top 5

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ,กระบี่,กรุงเทพมหานคร,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,เชียงราย,เชียงใหม่,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นนทบุรี,นราธิวาส,น่าน,บุรีรัมย์,ปทุมธานี,ประจวบคีรีขันธ์,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พระนครศรีอยุธยา,พะเยา,พังงา,พัทลุง,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,เลย,ลำปาง,ลำพูน,ศีรสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สตูล,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อ่างทอง,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี
ไม่เอาภาค ก. รับทั่วประเทศ 82 อัตรา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3
กรมส่งเสริมสหกรณ์,อ่างทอง
กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 10 มิถุนายน 2563
กรมควบคุมโรค
ไม่เอาภาค ก. รับเยอะ 55 อัตรา กรมควบคุมโรค ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2563
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน 11 อัตรา เปิดรับสมัคร - 15 มิถุนายน 2563
สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ไม่เอาภาค ก. วุฒิ ปวส. - ป.ตรี ทุกสาขา จำนวน 17 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2563