JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 23 ต.ค. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง รับสมัคร ปฏิบัติงานด้านธุรการ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 11 ตุลาคม 2562
กรมควบคุมมลพิษ,ระยอง
ตำแหน่ง : ปฏิบัติงานด้านธุรการ ( ศูนย์ควบคุมมลพิษระยอง)
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ประเภท : ลูกจ้างเหมาบริการ
เงินเดือน : 12,285 บาท
ลักษณะของงาน : 1. ลงทะเบียนส่งหนังสือออกภายใน - ภายนอก หน่วยงาน
2. ออกเลขหนังสือภายใน - ภายนอก หน่วยงาน
3. ส่งหนังสือภายใน - ภายนอกหน่วยงาน
4. ติดต่อประสานงานภายใน - ภายนอก หน่วยงาน
5. แจ้งเวียนหนังสือภายใน - ภายนอก หน่วยงาน
6. สำเนาเอกสารที่ติดต่อราชการภายใน - ภายนอก หน่วยงาน
7. คัดแยกจดหมายภายนอก (ราชการ)
8. สแกนหนังสือภายใน - ภายนอกหน่วยงานเข้าระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์
9. จัดทำเอกสารประกอบการเบิกเงินเดือน ค่าจ้างเพิ่มกรณีปฏิบัติงานนอกเวลา และปฏิบัติราชการต่างจังหวัด
10. สำเนาหนังสือที่ได้รับอนุมัติแล้ว เก็บไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ
11. จัดทำรายงานการประชุมต่าง ๆ ของศูนย์ฯ
12. สำเนาแบบฟอร์มต่าง ๆ ของราชการ เช่น ใบลาต่าง ๆ ใบเบิกค่าศึกษาบุตร ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ
13. จัดทำรายการครุภัณฑ์ของศูนย์ฯ ให้เป็นปัจจุบัน
14. ปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : 1. มีสัญชาติไทย
2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี
การจัดการทั่วไป การตลาด บริหารธุรกิจ เลขานุการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
4. มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ
5. ไม่เป็นผู้ที่กายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคสังคมรังเกียจ
6. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือเคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น
7. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายและไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษ หรือทำความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง ที่ ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
4. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
ผู้ประสานงาน : ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง โทร. 038 - 017400 - 1 [rayongpcd@gmail(dot)com] กองตรวจมลพิษ โทร. 038 - 017400 - 1
ระยะเวลารับสมัคร : 30-Sep-19 ถึง 11-Oct-19

Tags : กรมควบคุมมลพิษ ระยอง

1 สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 24 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562

2 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ [ 24 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2562 ]

3 รับทั่วประเทศ 153 อัตรา กรมทางหลวง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส. - ป.ตรี -ป.โท [ 25 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2562 ]

4 กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 37680 บาท [ 17 - 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ]

5 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 รับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [ 4 - 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ]

6 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 24 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562

7 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 15 - 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562

8 กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 53 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 - 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562

9 สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ - ปวช. - ปวท. - ปวส. - อนุปริญญา 26 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2562

10 องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครพนักงานเพื่อบรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย เปิดรับสมัคร 17 - 31 ตุลาคม 2562