JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 1 ธ.ค. 2563

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง รับสมัคร ปฏิบัติงานด้านธุรการ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 11 ตุลาคม 2562


ตำแหน่ง : ปฏิบัติงานด้านธุรการ ( ศูนย์ควบคุมมลพิษระยอง)
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ประเภท : ลูกจ้างเหมาบริการ
เงินเดือน : 12,285 บาท
ลักษณะของงาน : 1. ลงทะเบียนส่งหนังสือออกภายใน - ภายนอก หน่วยงาน
2. ออกเลขหนังสือภายใน - ภายนอก หน่วยงาน
3. ส่งหนังสือภายใน - ภายนอกหน่วยงาน
4. ติดต่อประสานงานภายใน - ภายนอก หน่วยงาน
5. แจ้งเวียนหนังสือภายใน - ภายนอก หน่วยงาน
6. สำเนาเอกสารที่ติดต่อราชการภายใน - ภายนอก หน่วยงาน
7. คัดแยกจดหมายภายนอก (ราชการ)
8. สแกนหนังสือภายใน - ภายนอกหน่วยงานเข้าระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์
9. จัดทำเอกสารประกอบการเบิกเงินเดือน ค่าจ้างเพิ่มกรณีปฏิบัติงานนอกเวลา และปฏิบัติราชการต่างจังหวัด
10. สำเนาหนังสือที่ได้รับอนุมัติแล้ว เก็บไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ
11. จัดทำรายงานการประชุมต่าง ๆ ของศูนย์ฯ
12. สำเนาแบบฟอร์มต่าง ๆ ของราชการ เช่น ใบลาต่าง ๆ ใบเบิกค่าศึกษาบุตร ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ
13. จัดทำรายการครุภัณฑ์ของศูนย์ฯ ให้เป็นปัจจุบัน
14. ปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : 1. มีสัญชาติไทย
2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี
การจัดการทั่วไป การตลาด บริหารธุรกิจ เลขานุการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
4. มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ
5. ไม่เป็นผู้ที่กายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคสังคมรังเกียจ
6. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือเคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น
7. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายและไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษ หรือทำความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง ที่ ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
4. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
ผู้ประสานงาน : ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง โทร. 038 - 017400 - 1 [rayongpcd@gmail(dot)com] กองตรวจมลพิษ โทร. 038 - 017400 - 1
ระยะเวลารับสมัคร : 30-Sep-19 ถึง 11-Oct-19


Tags : กรมควบคุมมลพิษ ระยอง

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

กรมควบคุมมลพิษ,ระยอง
ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง รับสมัคร ปฏิบัติงานด้านธุรการ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 11 ตุลาคม 2562
วันที่โพส 30 ก.ย. 2562

Top 5
ธ.ก.ส.
ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครงานรอบใหญ่ 400 อัตรา ปฏิบัติงานประจำสาขาและสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด สมัครจนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2563
เพชรบุรี,PEA,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,ภาคใต้
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฎิบัติงาน 16 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 - 27 พฤศจิกายน 2563
รัฐวิสาหกิจ,องค์การสุรา,กรมสรรพสามิต
องค์การสุรา รับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ เปิดรับสมัคร 23 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2563
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 23 อัตรา เปิดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2563
กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 34 อัตรา เปิดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563