JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 20 ม.ค. 2563

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัคร 10 - 15 กันยายน 2562

กรมควบคุมมลพิษ

ตำแหน่ง : ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ประเภท : ลูกจ้างเหมาบริการ
เงินเดือน : 15,000 บาท
ลักษณะของงาน : ๒.๑ เตรียมข้อมูลและตัวอย่างรถยนต์และรถจักรยานยนต์ก่อนการทดสอบ
๒.๒ สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการทดสอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์
๒.๓ รับและส่งคืนตัวอย่างรถยนต์และรถจักรยานยนต์
๒.๔ บันทึกและคัดลอกหมายเลขเครื่องยนต์และหมายเลขตังถังรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ที่นำมาทดสอบ
๒.๕ ดูแล ทำความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องทดสอบรถยนต์และห้องทดสอบรถจักรยานยนต์
๒.๖ รวบรวมข้อมูล และจัดทำร่างรายงานประจำปีห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ
๒.๗ ปฏิบัติงานในส่วนงานจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO 17025 และ ISO 14001 และสำนักงานสีเขียวตามแผนงานประจำปี
๒.๘ ปฏิบัติงานด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : ๑.๑ มีสัญชาติไทย
๑.๒ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์
๑.๓ อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์
๑.๔ มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ
๑.๕ ไม่เป็นผู้ที่กายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคสังคมรังเกียจ
๑.๖ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือเคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น
๑.๗ ไม่เป็นบุคคลล้มละลายและไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษ หรือทำความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑.๘ ผู้รับจ้างต้องยื่น สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาวุฒิการศึกษา, รับรองสำเนาทุกฉบับ ใบรับรองแพทย์
๑.๙ ผู้รับจ้างที่เป็นผู้ชายต้องผ่านเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว หรือเรียน รด 3 ปี พร้อมมีหลักฐานประกอบ
วิธีสมัคร :
เอกสารประกอบการสมัคร (ส่งทางอีเมลล์ )
1. ประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย
2. หลักฐานการศึกษา ได้แก่ สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองจบการศึกษา สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
3. หนังสือรับรองการทำงานหรือการฝึกงาน
4. เอกสารรับรองการผ่านการฝึกอบรมต่างๆ
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
วิธีการรับสมัคร
สมัครได้ที่ กรมควบคุมมลพิษ ๙๒ ถ.พหลโยธิน ๗ เขตพญาไท กทม. โทร.๐-๒๒๙๘-๒๒๘๒ (ชั้น ๘) หรือ ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ คลองหก ๑๓๘/๒๘ ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร.๐-๒๙๐๔-๗๔๗๗-๘ ต่อ ๑๐๑
หรือส่ง e-mail : Ittipol.ueno@gmail.com
: natpalaen@gmail.com
ผู้ประสานงาน : นายอิทธิพล พ่ออามาตย์ และ นางสาวณัฐชนก พาละเอ็น ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ [ittipol(dot)p(at)pcd(dot)go(dot)th] กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง โทร. 0-2298-2282,0-2904-7477-8 ต่อ 101
ระยะเวลารับสมัคร : 10-Sep-19 ถึง 15-Sep-19

กรมควบคุมมลพิษ
เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tags : กรมควบคุมมลพิษ

การประปานครหลวง,กรุงเทพมหานคร,นนทบุรี,สมุทรปราการ
การประปานครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 34 อัตรา เปิดรับสมัคร 16 - 30 มกราคม 2563
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ครั้งที่ 1/2563 เปิดรับสมัคร 16 - 29 มกราคม 2563
กรมหม่อนไหม,นครราชสีมา
กรมหม่อนไหม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี. เงินเดือน 18000 บาท เปิดรับสมัคร 13 - 17 มกราคม พ.ศ. 2563
นักวิชาการสาธารณสุข,นครสวรรค์,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
สสจ.นครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 114 อัตรา วุฒิ ม.3 - ม.6 - ปวช.- ปวส.- ป.ตรี เปิดรับสมัคร 13 - 17 มกราคม 2563
กรมพลศึกษา,กรุงเทพมหานคร
กรมพลศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส. - ป.ตรี ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 14 - 20 มกราคม พ.ศ. 2563
กรมการจัดหางาน
กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งว่างครั้งแรก 40 อัตรา เปิดรับสมัคร 27 มกราคม ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2563
กรุงเทพมหานคร
วุฒิ ปวช.-ปวท.-ปวส.-ป.ตรี 958 อัตรา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดสอบเข้ารับราชการ 22 มกราคม ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2563
กรมวิชาการเกษตร,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 22 มกราคม ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2563
ธนาคารธนชาต,อุดรธานี,ขอนแก่น,นครราชสีมา,อุบลราชธานี,เชียงใหม่,พิษณุโลก,พัทยา,ระยอง,นครปฐม,สระบุรี,นครสวรรค์,อยุธยา,ภูเก็ต,สุราษฎร์ธานี,นครศรีธรรมราช,หาดใหญ่
ธนาคารธนชาต รับสมัคร เจ้าหน้าที่การตลาดเช่า/เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถยนต์ (ส่วนกลางและภูมิภาค) เปิดรับสมัครประจำปี 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง,กรุงเทพมหานคร
(สมัครทางไปรษณีย์)สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างฯ 32 อัตรา วุฒิ ม.3 - ม.6- ปวช. -ป.ตรี เปิดรับสมัคร 16 - 23 มกราคม พ.ศ. 2563

ดูทั้งหมด