JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 15 ก.ย. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัคร 10 - 15 กันยายน 2562
กรมควบคุมมลพิษ
ตำแหน่ง : ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ประเภท : ลูกจ้างเหมาบริการ
เงินเดือน : 15,000 บาท
ลักษณะของงาน : ๒.๑ เตรียมข้อมูลและตัวอย่างรถยนต์และรถจักรยานยนต์ก่อนการทดสอบ
๒.๒ สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการทดสอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์
๒.๓ รับและส่งคืนตัวอย่างรถยนต์และรถจักรยานยนต์
๒.๔ บันทึกและคัดลอกหมายเลขเครื่องยนต์และหมายเลขตังถังรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ที่นำมาทดสอบ
๒.๕ ดูแล ทำความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องทดสอบรถยนต์และห้องทดสอบรถจักรยานยนต์
๒.๖ รวบรวมข้อมูล และจัดทำร่างรายงานประจำปีห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ
๒.๗ ปฏิบัติงานในส่วนงานจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO 17025 และ ISO 14001 และสำนักงานสีเขียวตามแผนงานประจำปี
๒.๘ ปฏิบัติงานด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : ๑.๑ มีสัญชาติไทย
๑.๒ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์
๑.๓ อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์
๑.๔ มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ
๑.๕ ไม่เป็นผู้ที่กายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคสังคมรังเกียจ
๑.๖ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือเคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น
๑.๗ ไม่เป็นบุคคลล้มละลายและไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษ หรือทำความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑.๘ ผู้รับจ้างต้องยื่น สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาวุฒิการศึกษา, รับรองสำเนาทุกฉบับ ใบรับรองแพทย์
๑.๙ ผู้รับจ้างที่เป็นผู้ชายต้องผ่านเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว หรือเรียน รด 3 ปี พร้อมมีหลักฐานประกอบ
วิธีสมัคร :
เอกสารประกอบการสมัคร (ส่งทางอีเมลล์ )
1. ประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย
2. หลักฐานการศึกษา ได้แก่ สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองจบการศึกษา สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
3. หนังสือรับรองการทำงานหรือการฝึกงาน
4. เอกสารรับรองการผ่านการฝึกอบรมต่างๆ
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
วิธีการรับสมัคร
สมัครได้ที่ กรมควบคุมมลพิษ ๙๒ ถ.พหลโยธิน ๗ เขตพญาไท กทม. โทร.๐-๒๒๙๘-๒๒๘๒ (ชั้น ๘) หรือ ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ คลองหก ๑๓๘/๒๘ ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร.๐-๒๙๐๔-๗๔๗๗-๘ ต่อ ๑๐๑
หรือส่ง e-mail : Ittipol.ueno@gmail.com
: natpalaen@gmail.com
ผู้ประสานงาน : นายอิทธิพล พ่ออามาตย์ และ นางสาวณัฐชนก พาละเอ็น ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ [ittipol(dot)p(at)pcd(dot)go(dot)th] กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง โทร. 0-2298-2282,0-2904-7477-8 ต่อ 101
ระยะเวลารับสมัคร : 10-Sep-19 ถึง 15-Sep-19

กรมควบคุมมลพิษ
เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tags : กรมควบคุมมลพิษ

1 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ 9 อัตรา เปิดรับสมัคร 11 - 20 กันยายน พ.ศ. 2562

2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 5 - 11 กันยายน 2562

3 ส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 43 อัตรา เปิดรับสมัคร 20 กันยายน 2562 - 10 ตุลาคม 2562

4 กรมทางหลวง รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ และ พนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 16 - 20 กันยายน 2562

5 กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3 ป.ตรี ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 20 - 26 กันยายน 2562

6 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 23 - 27 กันยายน พ.ศ. 2562

7 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม รับสมัคร พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 16 - 20 กันายน 2562

8 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปเิดรับสมัคร 12 - 18 กันยายน พ.ศ. 2562

9 องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป เปิดรับสมัคร 11 - 24 กันายน 2562

10 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 13 - 19 กันยายน พ.ศ. 2562