JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 15 ก.ย. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 13 - 19 กันยายน พ.ศ. 2562
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
ตำแหน่ง : พนักงานส่งเสริมการลงทุน ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๑ (เชียงใหม่)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (๑) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ดังนี้
๑) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการตลาด ทางการบัญชี ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๒) สาขาวิชาการบัญชี
๓) สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ทางสถิติ
๔) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
๕) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
๖) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางอุตสาหกรรมเกษตร
ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ
(๒) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
(๓) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ Word, Excel, Power Point ได้เป็นอย่างดี
(๔) มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้
(๕) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(๙) มีมนุษยสัมพันธ์และใจรักในการให้บริการ
(๗) มีทัศนคติที่ดี สามารถสื่อสารประสานงานและทำงานเป็นทีมได้
(๘) มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ที่ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนห้อง 108-110 อาคารแอร์-พอร์ตบิซิเนสพาร์กชั้น 1 ถนนมหิดลตําบลหายยาอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
วันที่เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

1 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ 9 อัตรา เปิดรับสมัคร 11 - 20 กันยายน พ.ศ. 2562

2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 5 - 11 กันยายน 2562

3 ส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 43 อัตรา เปิดรับสมัคร 20 กันยายน 2562 - 10 ตุลาคม 2562

4 กรมทางหลวง รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ และ พนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 16 - 20 กันยายน 2562

5 กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3 ป.ตรี ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 20 - 26 กันยายน 2562

6 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 23 - 27 กันยายน พ.ศ. 2562

7 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม รับสมัคร พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 16 - 20 กันายน 2562

8 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปเิดรับสมัคร 12 - 18 กันยายน พ.ศ. 2562

9 องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป เปิดรับสมัคร 11 - 24 กันายน 2562

10 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 13 - 19 กันยายน พ.ศ. 2562