JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 20 ม.ค. 2563

งานสาธารณสุข

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยรับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีและเจ้าหน้าที่ธุรการ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 16กันยายน 2562

สภากาชาดไทย

ประกาศศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรชั่วคราวของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
รับสมัครตำแหน่ง ดังนี้
1 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (สัญญาจ้างรายปี)
จำนวน 3อัตรา
วุฒิปริญญาตรี
เงินเดือน 15,810.-บาท
วุฒิ ปวส. เงินเดือน 13,950.-บาท

2 เจ้าหน้าที่ธุรการ (สัญญาจ้างรายปี)
จำนวน 1 อัตรา
วุฒิ ปวส.
เงินเดือน 13,950.-บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับสมัครที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ถนนอังรีดูนังต์ กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 2263 9600 ต่อ 1850 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 16กันยายน 2562

ส่งเอกสารการสมัครงานโดยแนบประวัติส่วนตัวและหลักฐานการสมัครงานมายัง Email :planning.nbc@gmail.comหรือสอบถามเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 0 2263 9600 ต่อ 1850

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : สภากาชาดไทย

การประปานครหลวง,กรุงเทพมหานคร,นนทบุรี,สมุทรปราการ
การประปานครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 34 อัตรา เปิดรับสมัคร 16 - 30 มกราคม 2563
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ครั้งที่ 1/2563 เปิดรับสมัคร 16 - 29 มกราคม 2563
กรมหม่อนไหม,นครราชสีมา
กรมหม่อนไหม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี. เงินเดือน 18000 บาท เปิดรับสมัคร 13 - 17 มกราคม พ.ศ. 2563
นักวิชาการสาธารณสุข,นครสวรรค์,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
สสจ.นครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 114 อัตรา วุฒิ ม.3 - ม.6 - ปวช.- ปวส.- ป.ตรี เปิดรับสมัคร 13 - 17 มกราคม 2563
กรมพลศึกษา,กรุงเทพมหานคร
กรมพลศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส. - ป.ตรี ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 14 - 20 มกราคม พ.ศ. 2563
กรมการจัดหางาน
กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งว่างครั้งแรก 40 อัตรา เปิดรับสมัคร 27 มกราคม ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2563
กรุงเทพมหานคร
วุฒิ ปวช.-ปวท.-ปวส.-ป.ตรี 958 อัตรา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดสอบเข้ารับราชการ 22 มกราคม ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2563
กรมวิชาการเกษตร,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 22 มกราคม ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2563
ธนาคารธนชาต,อุดรธานี,ขอนแก่น,นครราชสีมา,อุบลราชธานี,เชียงใหม่,พิษณุโลก,พัทยา,ระยอง,นครปฐม,สระบุรี,นครสวรรค์,อยุธยา,ภูเก็ต,สุราษฎร์ธานี,นครศรีธรรมราช,หาดใหญ่
ธนาคารธนชาต รับสมัคร เจ้าหน้าที่การตลาดเช่า/เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถยนต์ (ส่วนกลางและภูมิภาค) เปิดรับสมัครประจำปี 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง,กรุงเทพมหานคร
(สมัครทางไปรษณีย์)สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างฯ 32 อัตรา วุฒิ ม.3 - ม.6- ปวช. -ป.ตรี เปิดรับสมัคร 16 - 23 มกราคม พ.ศ. 2563

ดูทั้งหมด