JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 15 ก.ย. 2562

งานสาธารณสุข

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยรับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีและเจ้าหน้าที่ธุรการ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 16กันยายน 2562
สภากาชาดไทย
ประกาศศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรชั่วคราวของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
รับสมัครตำแหน่ง ดังนี้
1 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (สัญญาจ้างรายปี)
จำนวน 3อัตรา
วุฒิปริญญาตรี
เงินเดือน 15,810.-บาท
วุฒิ ปวส. เงินเดือน 13,950.-บาท

2 เจ้าหน้าที่ธุรการ (สัญญาจ้างรายปี)
จำนวน 1 อัตรา
วุฒิ ปวส.
เงินเดือน 13,950.-บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับสมัครที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ถนนอังรีดูนังต์ กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 2263 9600 ต่อ 1850 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 16กันยายน 2562

ส่งเอกสารการสมัครงานโดยแนบประวัติส่วนตัวและหลักฐานการสมัครงานมายัง Email :planning.nbc@gmail.comหรือสอบถามเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 0 2263 9600 ต่อ 1850

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : สภากาชาดไทย

1 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ 9 อัตรา เปิดรับสมัคร 11 - 20 กันยายน พ.ศ. 2562

2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 5 - 11 กันยายน 2562

3 ส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 43 อัตรา เปิดรับสมัคร 20 กันยายน 2562 - 10 ตุลาคม 2562

4 กรมทางหลวง รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ และ พนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 16 - 20 กันยายน 2562

5 กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3 ป.ตรี ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 20 - 26 กันยายน 2562

6 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 23 - 27 กันยายน พ.ศ. 2562

7 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม รับสมัคร พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 16 - 20 กันายน 2562

8 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปเิดรับสมัคร 12 - 18 กันยายน พ.ศ. 2562

9 องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป เปิดรับสมัคร 11 - 24 กันายน 2562

10 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 13 - 19 กันยายน พ.ศ. 2562