JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 15 ก.ย. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 6 อัตรา เปิดรับสมัคร 2 - 27 กันยายน 2562
กรมการขนส่งทางบก
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลตามโครงการดำเนินงานศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตำแหน่งที่รับสมัคร
๑. เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา อัตราเงินเดือน ๑๒,๐๘๐ บาท

***วุฒิการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าหรือสูงกว่า
๒. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน ๕ อัตรา อัตราเงินเดือน ๑๕,๗๕๐ บาท

***วุฒิการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ (ปวช.) หรือเทียบเท่าหรือสูงกว่า


โดยผู้ประสงค์จะรับสมัครสามารถเข้ารับการขอคัดเลือกและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่ วันที่ ๒ กันยายน - ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS อาคาร ๓ ชั้น ๑ กรมการขนส่งทางบก ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครแต่อย่างใด หรือติดต่อสอบถามได้ทาง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๒๗๑ ๘๘๘๘ ต่อ ๓๑๐๗

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : กรมการขนส่งทางบก

1 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ 9 อัตรา เปิดรับสมัคร 11 - 20 กันยายน พ.ศ. 2562

2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 5 - 11 กันยายน 2562

3 ส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 43 อัตรา เปิดรับสมัคร 20 กันยายน 2562 - 10 ตุลาคม 2562

4 กรมทางหลวง รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ และ พนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 16 - 20 กันยายน 2562

5 กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3 ป.ตรี ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 20 - 26 กันยายน 2562

6 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 23 - 27 กันยายน พ.ศ. 2562

7 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม รับสมัคร พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 16 - 20 กันายน 2562

8 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปเิดรับสมัคร 12 - 18 กันยายน พ.ศ. 2562

9 องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป เปิดรับสมัคร 11 - 24 กันายน 2562

10 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 13 - 19 กันยายน พ.ศ. 2562