JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 16 พ.ย. 2562

งานสาธารณสุข

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่บัดนี้ - 15 สิงหาคม 2562
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข


ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยทรัพยากรมนุษย์

ด้วยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจะดำเนินรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยทรัพยากรมนุษย์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. กษณะงาน
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูงมากในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนมากในเรื่องเกี่ยวกับการจัดทำกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล การสรรหาบุคคลากร การบรรจุแต่งตั้ง การเลื่อนระดับ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้ค่าตอบแทน การยกเลิกการจ้าง การพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรมและสัมมนา การลา สวัสดิการ สิทธิประโยชน์เกื้อกูลของพนักงาน ตลอดจนคิดวิเคราะห์เพื่อพัฒนางาน สอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา และให้คำปรึกษาหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล และเรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
๒.๑ จัดทำ/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ แผนอัตรากำลังของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข แผนงบบุคลากรของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
๒.๒ ศึกษาวิเคราะห์ วางแผนและนำเสนอหลักเกณฑ์ กลไก ระบบ กระบวนการ และ/หรือระเบียบข้อบังคับต่างๆ ด้านการบริหารงานบุคคล
๒.๓ ควบคุม ดูแล กำกับ ดำเนินการงานบริหารบุคคลตั้งแต่กระบวนการรับผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่เข้าปฏิบัติงานจนถึงออกจากงาน ได้แก่ การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การเลื่อนระดับ การบริหารและประเมินผลงาน การให้ค่าตอบแทน และการยกเลิกการจ้าง และการจัดหาหลักสูตร กระบวนการ หรือการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
๒.๔ ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อขึ้นเงินเดือนผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งบริหารเงินเดือนและค่าตอบแทน
๒.๕ จัดประชุมและสรุปรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล พร้อมทั้งรายงานประเมินผลการดำเนินงานกองทุนเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุข (ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล)
๒.๖ วิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จและเสนอแนวทางในการพัฒนาคุณภาพงานหรือแก้ไขปัญหางานบริหารทรัพยากรบุคคล
๒.๗ พัฒนาระบบหรือจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
๒.๘ วางแผน กำกับ ดูแล และให้คำปรึกษาแนะนำ เรื่องการปฏิบัติงานบุคคลแก่บุคลากรในสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
(๑) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๓๕ ปีบริบูรณ์
(๒) ได้รับวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่าในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารงานบุคคล รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ การบริหารทั่วไป หรือคุณวุฒิอื่นที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(๒) มีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลหรืองานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๕ ปี
(๓) มีความเป็นผู้นำ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และสามารถปฏิบัติงานในภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
๔. เอกสารประกอบการสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน
(๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ
(๓) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาปริญญาบัตรและ/หรือสำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) พร้อมรับรอง
สำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด
(๕) ใบสมัครพร้อมประวัติย่อ (Curriculum Vitae : CV) จำนวน ๑ ชุด
(๖) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี), ใบผ่านการเกณฑ์ทหารฯ (สำหรับเพศชาย)
(๗) ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน ๖ เดือน (สถานพยาบาลของรัฐตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาล ประเภทสถานพยาบาลที่เป็นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ)
(๘) หนังสือรับรองประสบการณ์ (ถ้ามี)
๕. การคัดเลือก
๕.๑ เงื่อนไขการคัดเลือก
          ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตรงตามประกาศฉบับนี้ และผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร และรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนและตามความจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่า เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ผู้สมัครนำมายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือกครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น
๕.๒ วิธีการคัดเลือก
          สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียนและ/หรือการสอบสัมภาษณ์ และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกใบสมัครเฉพาะที่มีคุณสมบัติและอัตราเงินเดือนที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกพิจารณาเห็นสมควรเท่านั้น และผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ให้เป็นที่สุด 
๖. การขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
๖.๑ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยทรัพยากรมนุษย์ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
๖.๒ การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกมีระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี
๖.๓ สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิในการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันก็ต่อเมื่อสถาบันฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติและอัตราเงินเดือนที่เหมาะสม
๖.๔ สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิในการบรรจุแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่ขึ้นบัญชีไว้ก็ต่อเมื่อมีอัตรากำลังที่ว่างหรือตามความต้องการของสถาบัน
๗. การรับสมัคร
ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.hsri.or.th และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครมาที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น ๔ อาคารสุขภาพแห่งชาติ ๘๘/๓๙ ถนนติวานนท์ ๑๔ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทร. ๐๒-๘๓๒-๙๒๖๕ หรือ Email: sutapat@hsri.or.th 
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
Tags : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

1 กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (ไม่ผ่านภาค ก ก็สมัครได้) เปิดรับสมัคร 14 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2562

2 กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 56 อัตรา เปิดรับสมัคร เปิดรับสมัครวันที่ 11 - 29 พฤศจิกายน 2562

3 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ประกาศรับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวช. - ปวส.- ป.ตรี - ป.โท เปิดรับสมัคร 11 - 26 พ.ย. 62

4 กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานฯ จำนวน 9 อัตรา วุฒิ ม.3 - ม.6 - ปวช. - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 18 - 28 พฤศจิกายน 2562

5 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 85. รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน - วันที่ 4 ธันวาคม 2562 อัตรา

6 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 56 อัตรา เปิดรับสมัคร 15 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562

7 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครฯ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 11 - 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

8 กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 20 - 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

9 กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 25 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562

10 กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 18 - 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562