JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 15 ก.ย. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งลูกจ้างบัญชี ปฏิบัติงานศูนย์บริการลูกค้า (PEA Shop)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓ (ภาคใต้) จ.ยะลา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ตำแหน่งลูกจ้างบัญชี ปฏิบัติงานศูนย์บริการลูกค้า (PEA Shop)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 12690 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวช. สาขาวิชาบัญชี / คอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ/การตลาด/พาณิชยการ/เลขานุการ
กรณีไม่มีวุฒิ ปวช. ใช้วุฒิ ปวส.หรือป.ตรีสมัครได้แต่ได้รับค่าจ้างตามวุฒิ ปวช.

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ห้องประชุม LED 2 อาคาร 3 ชั้น 6 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา
วันที่เปิดรับสมัคร : 15 - 17 พฤษภาคม 22562

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

1 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ 9 อัตรา เปิดรับสมัคร 11 - 20 กันยายน พ.ศ. 2562

2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 5 - 11 กันยายน 2562

3 ส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 43 อัตรา เปิดรับสมัคร 20 กันยายน 2562 - 10 ตุลาคม 2562

4 กรมทางหลวง รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ และ พนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 16 - 20 กันยายน 2562

5 กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3 ป.ตรี ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 20 - 26 กันยายน 2562

6 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 23 - 27 กันยายน พ.ศ. 2562

7 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม รับสมัคร พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 16 - 20 กันายน 2562

8 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปเิดรับสมัคร 12 - 18 กันยายน พ.ศ. 2562

9 องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป เปิดรับสมัคร 11 - 24 กันายน 2562

10 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 13 - 19 กันยายน พ.ศ. 2562