JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 26 พ.ค. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 27 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2562

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ที่ ก.พ. รับรอง หรือ

2. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง และมีประสบการณ์การทำงานด้านระบบ GFMIS อย่างน้อย 1 ปี (โดยต้องแนบหลักฐานรับรองประสบการณ์การทำงานในด้านระบบ GFMIS จากหน่วยงานภาครัฐ)

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 กระทรวงการต่างประเทศ ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : กระทรวงการต่างประเทศ