JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 15 ก.ย. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 26 เมษายน - 21 พฤษภาคม 2562
ผ่านภาค .ก,กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
1 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
เงินเดือน 15000 - 16500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีทุกสาขา

2 นายช่างอากาศยานปฏิบัติงาน
บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
เงินเดือน 11500 - 12650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

3 นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
เงินเดือน 10840 - 11930 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค สาขาวิชาเทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล

4 นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
เงินเดือน 10840 - 11930 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

5 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา
เงินเดือน 10840 - 11930 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ทุกสาขาวิชา

** ต้องผ่านผ่านภาค .ก

สมัครทางเว็บไซต์ https://royalrain.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : ผ่านภาค .ก กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

1 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ 9 อัตรา เปิดรับสมัคร 11 - 20 กันยายน พ.ศ. 2562

2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 5 - 11 กันยายน 2562

3 ส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 43 อัตรา เปิดรับสมัคร 20 กันยายน 2562 - 10 ตุลาคม 2562

4 กรมทางหลวง รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ และ พนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 16 - 20 กันยายน 2562

5 กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3 ป.ตรี ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 20 - 26 กันยายน 2562

6 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 23 - 27 กันยายน พ.ศ. 2562

7 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม รับสมัคร พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 16 - 20 กันายน 2562

8 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปเิดรับสมัคร 12 - 18 กันยายน พ.ศ. 2562

9 องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป เปิดรับสมัคร 11 - 24 กันายน 2562

10 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 13 - 19 กันยายน พ.ศ. 2562