JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 26 พ.ค. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กองบริหารจัดการที่ดิน รับสมัคร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิชาการ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กองบริหารจัดการที่ดิน รับสมัคร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิชาการ จำนวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน
๑. เพศ ชาย-หญิง อายุระหว่าง ๒๒ - ๓๕ ปี
๒. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาภูมิศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน สาขาสารสนเทศภูมิศาสตร์ สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. มีความรู้ความสามารถในใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
คุณสมบัติเฉพาะงาน
- สามารถใช้โปรแกรมทางภูมิศาสตร์ เช่น ArcGIS, QGIS, ERDAS และการ rectify ภาพ เป็นต้น เพื่อจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ
- สามารถจัดทำ Powerpoint เพื่อนำเสนองานได้
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ระยะเวลาและการจ่ายค่าจ้าง
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท

วัน เวลา สถานที่ รับสมัคร
ผู้สนใจสมัครงานสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กองบริหารจัดการที่ดิน กลุ่มงานคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ชั้น ๕ (ตึกหน้า) ๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
สอบถามเพิ่มเติม คุณรุ่งอรุณ ฉัตรทอง โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๕๐ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ (ติดต่อภายในวันและเวลาราชการ)
วันสอบสัมภาษณ์
วันอังคาร ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ กองบริหารจัดการที่ดิน ชั้น ๕ อาคาร สผ.

ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม http://www.onep.go.th/topics/62201 หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์-รับสมัครงาน”
Tags : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม