JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 15 ก.ย. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาหรือคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานประจำ จำนวน 18 อัตรา
งานราชการ, งานสสว., ลูกจ้างประจำ, พนักงานประจำ, เจ้าหน้าที่รัฐ, สมัครสอบ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาหรือคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จำนวน 18 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งหัวหน้าส่วนบริหารงานบุคคล
- สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งนักบริหารงานพัสดุชำนาญการ
- สังกัดฝ่ายบริหารกลาง จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งนักวิชาการ SMEs 3 – 4
- สังกัดฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ จำนวน 3 อัตรา
- สังกัดฝ่ายติดตามและประเมินผล จำนวน 2 อัตรา
- สังกัดฝ่ายกลยุทธ์องค์กร จำนวน 1 อัตรา
- สังกัดฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย SMEs 3 – 4
- สังกัดฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ จำนวน 3 อัตรา
- สังกัดฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม SMEs จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 3 - 4
- สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งนิติกร 3 - 4
- สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
- สังกัดฝ่ายกฎหมาย จำนวน 1 อัตรา

คลิก เพื่อดูรายละเอียดคุณสมบัติ เงื่อนไขการรับสมัครสอบ เอกสารการสมัครวิธีการสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถสมัครได้ 1 ช่องทาง ดังนี้
1. สมัครทาง E-Mail หัวเรื่อง สมัครงานตำแหน่ง (ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร) ตามด้วยชื่อ – สกุลของตนเอง
โดยสแกนใบสมัครงานฯ เป็นไฟล์ PDF ส่งมาที่ E-Mail:recruit_osmep@sme.go.th
2. สมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น
ส่งเอกสารมายัง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (สมัครงาน)
เลขที่ 21 อาคาร TST ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
(ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงานจากหน้าเว็บไซต์สำนักงานฯ ได้ที่ www.sme.go.th หัวข้อ ร่วมงานกับ สสว.

ระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ – ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบคัดเลือก ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
บนเว็บไซต์สำนักงานฯ ได้ที่ www.sme.go.th หัวข้อ ร่วมงานกับ สสว.


File.. แนบ
Tags : งานราชการ งานสสว. ลูกจ้างประจำ พนักงานประจำ เจ้าหน้าที่รัฐ สมัครสอบ

1 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ 9 อัตรา เปิดรับสมัคร 11 - 20 กันยายน พ.ศ. 2562

2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 5 - 11 กันยายน 2562

3 ส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 43 อัตรา เปิดรับสมัคร 20 กันยายน 2562 - 10 ตุลาคม 2562

4 กรมทางหลวง รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ และ พนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 16 - 20 กันยายน 2562

5 กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3 ป.ตรี ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 20 - 26 กันยายน 2562

6 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 23 - 27 กันยายน พ.ศ. 2562

7 สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม รับสมัคร พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 16 - 20 กันายน 2562

8 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปเิดรับสมัคร 12 - 18 กันยายน พ.ศ. 2562

9 องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป เปิดรับสมัคร 11 - 24 กันายน 2562

10 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 13 - 19 กันยายน พ.ศ. 2562