JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 26 พ.ค. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมควบคุมมลพิษ

กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัครตั้งแต่ 22 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2562

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป (ด้านการควบคุมอาคาร)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ดังนี้
- ทางวิศวกรรมการจัดการ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวิศวกรรมการจัดการและความปลอดภัย ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมโยธา
- ทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ทางการจัดการงานช่างและผังเมือง
- ทางอุตสาหกรรม ทางโยธา

สมัครทางเว็บไซต์ : https://pcd.job.thai.com
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : กรมควบคุมมลพิษ