JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 26 มิ.ย. 2562

งานในสถานศึกษา

เปิดรับสมัครงาน

รับสมัครงาน เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รับสมัครงาน
เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานโครงการ จำนวน ๒ ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ-การเงิน จำนวน ๑ ตำแหน่ง
รับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ในวันและเวลาทำการ
(๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.) เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น ๖ ห้อง ๖๐๑
โทร.๐๒-๒๑๘-๓๙๑๐ หรือส่งใบสมัคร E-mail : hednet.bps@gmail.com
หรือ Downloader ใบสมัครหรือส่งใบสมัคร http://www.hednetucd.chula.ac.th/

Tags : เปิดรับสมัครงาน