JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 26 มิ.ย. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา,พังงา

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 10 - 19 เมษายน พ.ศ. 2562

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปวส สาขาบัญชี

ตำแหน่ง : นักวิชาการมาตรฐานสินค้า
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีสาขาวิชาเกษตร สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางศิลปกรรม หรือทางวิจิตรศิลปและสถาปัตยกรรม ศิลปอุตสาหกรรม เทคโนโลยีออกแบอุตสาหกรรม ประยุกต์ศิลปศึกษา ช่างอุตสาหกรรมแขนงเทคนิค

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา 18/4 หมู่ที่ 6 ตำบลนบปริง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562

Tags : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา พังงา