JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 26 มิ.ย. 2562

งานธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทยรับสมัคร ฝ่ายราชการสัมพันธ์ 3 กลุ่มธุรกิจภาครัฐ 3 สายงานธุรกิจภาครัฐ ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 30 เมษายน 2562

วัตถุประสงค์หลัก

ให้บริการแก่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ รวมถึงหน่วยงานในสังกัดหรือในกำกับ และองค์กรหรือหน่วยงานเครือข่ายที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน ในด้านเงินฝาก สินเชื่อและบริการอื่นๆ พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและดำเนินการด้านการตลาดโดยมุ่งเน้นให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสื่อสารการตลาดให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

หน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติ :

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนราชการสัมพันธ์ / เจ้าหน้าที่อาวุโสราชการสัมพันธ์ / เจ้าหน้าที่ราชการสัมพันธ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้สอดคล้องกับความ ต้องการของลูกค้า ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการให้บริการ
2.วางแผนและดำเนินการด้านการตลาดสินเชื่อ ผลิตภัณฑ์และบริการทุกประเภทของธนาคารให้สอดคล้องกับลูกค้าเป้าหมาย
3. ติดตามความเคลื่อนไหวของเงินฝากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจรวมถึงหน่วยงานในสังกัดหรือในกำกับ และองค์กรหรือหน่วยงานเครือข่ายที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน
4. พิจารณาราคาค่าธรรมเนียมการให้บริการเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ
5. ประสานงานและดำเนินการร่วมกับหน่วยงานสินเชื่อ เพื่ออำนวยสินเชื่อให้แก่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ รวมถึงหน่วยงานในสังกัดหรือ ในกำกับ และองค์กรหรือหน่วยงานเครือข่ายที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน
6. นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร รวมทั้งพันธมิตรธุรกิจธนาคาร แก่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ รวมถึงหน่วยงานในสังกัดหรือในกำกับ และองค์กรหรือหน่วยงานเครือข่ายที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน ตลอดจนบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ
7. ติดตามวิเคราะห์ และประเมินผลด้านสินเชื่อเงินฝากและการให้บริการ
8. รับผิดชอบงานโครงการต่างๆ ที่ธนาคารให้การสนับสนุนตามนโยบายรัฐบาล
9. ติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด เพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร
10. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการศึกษา ออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเงินฝาก สินเชื่อ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของธนาคาร โดยคำนึงถึงความมั่งคั่งและ ความมั่นคงของลูกค้า ตลอดจนดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด
11. ติดตาม และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกธนาคาร เพื่อส่งเสริมและสื่อสารการตลาด

12. จัดทำรายงานข้อมูลลูกค้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเงินฝาก สินเชื่อ รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย และอื่นๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการ

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลทางการเงินได้
3. มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของธนาคาร
4. มีทักษะด้านการตลาด การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การเจรจาต่อรอง และการนำเสนอ
5. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานได้

6. มีความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ด้าน CASH MANAGEMENT

7. มีความรู้ความเข้าใจในด้าน DIGITAL PAYMENT อื่นๆ

8. มีความรู้ความเข้าใจในด้าน IT

9. สามารถรวบรวมความต้องการของลูกค้า และนำเสนอ Solution ที่เหมาะสม รวมถึงประสานงานกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริการดังกล่าวกับลูกค้าได้

10. สามารถติดตามความคืบหน้าโครงการและสรุปผลสถานะโครงการต่างๆในภาพรวม เพื่อรายงานให้กับ RM และผู้บริหารฝ่ายได้

11. สามารถประสานงานรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานในความดูแลของฝ่ายงาน เพื่อใช้ในการบริหารโครงการ ในหลายๆโครงการที่มีความเกี่ยวข้องกัน สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล และทำงานประสานกัน เพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จ

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่ควรมี

1. ผ่านการอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ด้านการเงิน หรือหลักสูตรที่เทียบเคียง
2. มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อธุรกิจ
3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารหนี้ NPL สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
4. มีความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
5. มีความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงระยะเวลาในการรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 30 เมษายน 2562

เอกสารประกอบการสมัคร

โปรดแนบ Resume และ Transcript เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก

การรับสมัคร

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้

สมัครที่นี่ https://www.hrms.ktb.co.th/UserAccount/Register
Tags : ธนาคารกรุงไทย