JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 26 มิ.ย. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 100 อัตรา เปิดรับสมัคร 22 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ลงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ
(1) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) จำนวน 80 อัตรา
(2) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (ดำเนินงาน) จำนวน 15 อัตรา
(3) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา

การสมัครสอบ
ผู้ประสงค์สมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://www.audit.go.th ในหัวข้อ “ระบบรับสมัครสอบแข่งขัน” หรือ https://oag.job.thai.com

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนด เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือที่เว็บไซต์ https://www.audit.go.th ในหัวข้อ “ระบบรับสมัครสอบแข่งขัน” หรือ https://oag.job.thai.com

รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน 1 ไฟล์
Tags : สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน