JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 26 ม.ค. 2564

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ประจำปี 2562 รวม 454 อัตรา วุฒิ ปวส. - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 9 - 19 เมษายน 2562


การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ประจำปี 2562
( เปิดรับสมัครวันที่ 9 เมษายน 2562 - 19 เมษายน 2562 )

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่ปฏิบัติงานที่กรุงเทพฯ(จํานวน 98อัตรา)
-วิศวกร (ไฟฟ้า)
-วิศวกร (โยธา)
-วิศวกร (ไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม)
-วิศวกร (คอมพิวเตอร์)
-สถาปนิก
-นิติกร
-นักการเงิน
-นักบัญชี
-นักระบบงานคอมพิวเตอร์
-นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
-นักตรวจสอบภายใน

การไฟฟ้าเขต1 (เชียงใหม่) ภาค 1ปฏิบัติงานที่จังหวัดลําพูน,ลําปาง,แม่ฮ่องสอน,พะเยา,เชียงใหม่,เชียงราย(จํานวน 34อัตรา)
-วิศวกร (ไฟฟ้า)
-วิศวกร (โยธา)
-วิศวกร (ไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม)
-นักปฏิบัติงานเทคนิค(จป. วิชาชีพ)
-นักบัญชี

การไฟฟ้าเขต2 (พิษณุโลก) ภาค 1ปฏิบัติงานที่จังหวัดอุตรดิตถ์,แพร่,น่าน,กําแพงเพชร,ตาก,สุโขทัย,พิษณุโลก,พิจิตร(จํานวน 37อัตรา)
-วิศวกร (ไฟฟ้า)
-วิศวกร (โยธา)
-วิศวกร (ไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม)
-วิศวกร (คอมพิวเตอร์)
-บุคลากร
-เศรษฐกร
-นักระบบงานคอมพิวเตอร์
-นักพัสดุ

การไฟฟ้าเขต3 (ลพบุรี) ภาค 1ปฏิบัติงานที่จังหวัดลพบุรี,สิงห์บุรี,ชัยนาท,นครสวรรค์,อุทัยธานี,เพชรบูรณ์(จํานวน 17อัตรา)
-วิศวกร (ไฟฟ้า)
-วิศวกร (คอมพิวเตอร์)
-นักบัญชี
-นักระบบงานคอมพิวเตอร์

การไฟฟ้าเขต1 (อุดรธานี) ภาค 2ปฏิบัติงานที่จังหวัดหนองบัวลําภู,ขอนแก่น,อุดรธานี,เลย,หนองคาย,สกลนคร,นครพนม,บึงกาฬ(จํานวน 48อัตรา)
-วิศวกร (ไฟฟ้า)
-วิศวกร (โยธา)
-นักบัญชี

การไฟฟ้าเขต2 (อุบลราชธานี) ภาค 2ปฏิบัติงานที่จังหวัดศรีสะเกษ,อุบลราชธานี,ยโสธร,อํานาจเจริญ,มหาสารคาม,ร้อยเอ็ด,กาฬสินธุ์,มุกดาหาร(จํานวน 19อัตรา)
-วิศวกร (ไฟฟ้า)
-วิศวกร (โยธา)
-เศรษฐกร
-วิทยากร
-นักประชาสัมพันธ

การไฟฟ้าเขต3 (นครราชสีมา) ภาค 2ปฏิบัติงานที่จังหวัดนครราชสีมา,บุรีรัมย์,สุรินทร์,ชัยภูมิ(จํานวน 25อัตรา)
-วิศวกร (ไฟฟ้า)
-บุคลากร
-นักบัญชี

การไฟฟ้าเขต1 (อยุธยา) ภาค 3ปฏิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี,พระนครศรีอยุธยา,อ่างทอง,สระบุรี,ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว(จํานวน 30อัตรา)
-วิศวกร (ไฟฟ้า)
-นักบัญชี

การไฟฟ้าเขต2 (ชลบุรี) ภาค 3ปฏิบัติงานที่จังหวัดชลบุรี,ระยอง,จันทบุรี,ตราด,ฉะเชิงเทรา(จํานวน 50อัตรา)
-วิศวกร (ไฟฟ้า)
-นักปฏิบัติงานเทคนิค (จป. วิชาชีพ)

การไฟฟ้าเขต3 (นครปฐม) ภาค 3ปฏิบัติงานที่จังหวัดกาญจนบุรี,สุพรรณบุรี,นครปฐม,สมุทรสาคร,ราชบุรี (เฉพาะบ้านโป่ง)(จํานวน 23อัตรา)
-วิศวกร (ไฟฟ้า)
-วิศวกร (ไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม)
-เศรษฐกร
-นักระบบงานคอมพิวเตอร์
-นิติกร(มีประสบการณ์)

การไฟฟ้าเขต1(เพชรบุรี) ภาค 4ปฏิบัติงานที่จังหวัดราชบุรี (ยกเว้นบ้านโป่ง), สมุทรสงคราม,เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, ระนอง, ชุมพร(จํานวน 17อัตรา)
-วิศวกร (ไฟฟ้า)
-วิศวกร (เครื่องกล)
-นักบัญชี
-นิติกร
-นักพัสดุ
-นักการตลาด

การไฟฟ้าเขต2 (นครศรีธรรมราช) ภาค 4ปฏิบัติงานที่จังหวัดนครศรีธรรมราช,กระบี่,พังงา,ภูเก็ต,สุราษฎร์ธานี,ตรัง(จํานวน 29อัตรา)
-วิศวกร (ไฟฟ้า)
-นักบัญชี
-นิติกร
-นักปฏิบัติงานเทคนิค(จป. วิชาชีพ)
-นักระบบงานคอมพิวเตอร์-นักพัสดุ

การไฟฟ้าเขต3 (ยะลา) ภาค 4ปฏิบัติงานที่จังหวัดสงขลา,สตูล,พัทลุง,ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส(จํานวน 27อัตรา)
-วิศวกร (ไฟฟ้า)
-นักบัญชี
-นักปฏิบัติงานเทคนิค(จป. วิชาชีพ)
-นักระบบงานคอมพิวเตอร์
-นักพัสดุ

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ประจำปี 2562 

​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ประจำปี 2562
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงาน (Job Information)
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ. 2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1-24)
    
คุณวุฒิ  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และสถานที่ปฏิบัติงาน
 
​​การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ปฏิบัติงานที่กรุงเทพฯ
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​
 
การไฟฟ้าเขต 1 (เชียงใหม่) ภาค 1
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​
 
การไฟฟ้าเขต 2 (พิษณุโลก) ภาค 1
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​
 
การไฟฟ้าเขต 3 (ลพบุรี) ภาค 1 
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​
 
การไฟฟ้าเขต 1 (อุดรธานี) ภาค 2 
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​
 
การไฟฟ้าเขต 2 (อุบลราชธานี) ภาค 2 
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​
 
การไฟฟ้าเขต 3 (นครราชสีมา) ภาค 2 
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​
 
การไฟฟ้าเขต 1 (อยุธยา) ภาค 3
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​
 
การไฟฟ้าเขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​
 
การไฟฟ้าเขต 3 (นครปฐม) ภาค 3
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​
 
การไฟฟ้าเขต 1 (เพชรบุรี) ภาค 4
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​
 
การไฟฟ้าเขต 2 (นครศรีธรรมราช) ภาค 4
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​
 
การไฟฟ้าเขต 3 (ยะลา) ภาค 4
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาตรี
​คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​​​


สมัครทางเว็บไซต์ : https://pea.thaijobjob.com/
วันที่เปิดรับสมัคร 9 - 19 เมษายน 2562


Free โปรแกรมขุด Bitcoin

Tags : สงขลา สตูล พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นครศรีธรรมราช อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน ลําพูน ลําปาง แม่ฮ่องสอน พะเยา เชียงใหม่ เชียงราย กําแพงเพชร ตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท นครสวรรค์ อุทัยธานี เพชรบูรณ์ กระบี่ พังงา ภูเก็ต ปทุมธานี นครราชสีมา ศรีสะเกษ หนองบัวลําภู ขอนแก่น อุดรธานี เลย หนองคาย สกลนคร นครพนม บึงกาฬ อุบลราชธานี ยโสธร อํานาจเจริญ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มุกดาหาร บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว สุราษฎร์ธานี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ตรัง สมุทรสงคราม เพชรบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง ราชบุรี ชุมพร

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ facebook.com/Job108admin

สงขลา,สตูล,พัทลุง,ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,นครศรีธรรมราช,อุตรดิตถ์,แพร่,น่าน,ลําพูน,ลําปาง,แม่ฮ่องสอน,พะเยา,เชียงใหม่,เชียงราย,กําแพงเพชร,ตาก,สุโขทัย,พิษณุโลก,พิจิตร,ลพบุรี,สิงห์บุรี,ชัยนาท,นครสวรรค์,อุทัยธานี,เพชรบูรณ์,กระบี่,พังงา,ภูเก็ต,ปทุมธานี,นครราชสีมา,ศรีสะเกษ,หนองบัวลําภู,ขอนแก่น,อุดรธานี,เลย,หนองคาย,สกลนคร,นครพนม,บึงกาฬ,อุบลราชธานี,ยโสธร,อํานาจเจริญ,มหาสารคาม,ร้อยเอ็ด,กาฬสินธุ์,มุกดาหาร,บุรีรัมย์,สุรินทร์,ชัยภูมิ,พระนครศรีอยุธยา,อ่างทอง,สระบุรี,ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว,สุราษฎร์ธานี,ชลบุรี,ระยอง,จันทบุรี,ตราด,ฉะเชิงเทรา,ตรัง,สมุทรสงคราม,เพชรบุรี, กาญจนบุรี,สุพรรณบุรี,นครปฐม,สมุทรสาคร,ราชบุรี,ประจวบคีรีขันธ์, ระนอง, ราชบุรี,ชุมพร
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ประจำปี 2562 รวม 454 อัตรา วุฒิ ปวส. - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 9 - 19 เมษายน 2562
วันที่โพส 25 มี.ค. 2562

Top 5
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.),สำนักงาน ก.พ.
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 19500-24910 บาท เปิดรับสมัคร 20 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2564
กรมสุขภาพจิต,โรงพยาบาลศรีธัญญา,นักวิชาการสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 มกราคม - 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 25 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2564
กรมส่งเสริมสหกรณ์,สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี,จันทบุรี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 18 - 22 มกราคม พ.ศ. 2564
สํานักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ,กรมทางหลวง
สํานักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 มกราคม 2564