JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 26 พ.ค. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน ครั้ง 2/2562 ตั้งแต่ วันที่ 14 มีนาคม 2562 - 3 เมษายน 2562

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน ครั้ง 2/2562
ตั้งแต่ วันที่ 14 มีนาคม 2562 - 3 เมษายน 2562

1 นักงบประมาณและการเงิน
2 นักบัญชี
3 นักการตลาด
4 นักประชาสัมพันธ์
5 นิติกร
6 บุคคลากร
7 วิศวกร
8 นักคอมพิวเตอร์
9 นักบริหารผลิตภัณฑ์
10 นักบริหารงานขาย
11 นักบริหารงานพาณิชย์
12 นักบริหารงานทั่วไป
13 นักฝึกอบรม
14 นักสนับสนุนการขาย
15 นักบริหารลูกค้าสัมพันธ์

สมัครทางเว็บไซต์ http://recruit.tot.co.th/
ตั้งแต่ วันที่ 14 มีนาคม 2562 - 3 เมษายน 2562
Tags : บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)