JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 26 มิ.ย. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

กรมอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง 6 อัตรา เปิดรับสมัคร 14 – 22 มีนาคม 2562

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง

1 ตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านแผ่นดินไหวกลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอกทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพคณิตศาสตร์และสถิติคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์สาขาใดสาขาหนึ่งหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ค่าตอบแทนไม่เกิน 76,000 บาท

2 ตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวิเคราะห์และออกแบบระบบบูรณาการสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ปริญญาโท/ปริญญาเอกสาขาคอมพิวเตอร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาการสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาชั้นนําในประเทศหรือต่างประเทศ
ค่าตอบแทนไม่เกิน 65,000 บาท

3 ตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอุทกวิทยา
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ปริญญาโท/ปริญญาเอกในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมชลทานวิทยาศาสตร์กายภาพคณิตศาสตร์และสถิติและสาขาอื่นๆทางทรัพยากรน้ําชลประทานอุทกวิทยาการจัดการลุ่มน้ําสิ่งแวดล้อมหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาชั้นนําในประเทศและต่างประเทศ
ค่าตอบแทนไม่เกิน 60,000 บาท

4 ตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบูรณาการคลังข้อมูลกลางทางอุตุนิยมวิทยา
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ปริญญาโท/ปริญญาเอกสาขาคอมพิวเตอร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาการสารสนเทศหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาชั้นนําในประเทศหรือต่างประเทศ
ค่าตอบแทนไม่เกิน 55,000 บาท

5 ตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศและ GIS เพื่อการเตือนภัยทางอุตุนิยมวิทยา
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง(1)ปริญญาโท/ปริญญาเอกสาขาคอมพิวเตอร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาการสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาชั้นนําในประเทศหรือต่างประเทศ
ค่าตอบแทนไม่เกิน 50,000 บาท

6 ตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบ IoT
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ปริญญาโท/ปริญญาเอกสาขาคอมพิวเตอร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาการสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาชั้นนําในประเทศหรือต่างประเทศ
ค่าตอบแทนไม่เกิน 50,000 บาท

วิธีการรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนแบบด่วนพิเศษ (EMS) ที่กลุ่มการเจ้าหน้าที่สํานักงานเลขานุการกรมกรมอุตุนิยมวิทยา 4353 ถนนสุขุมวิทบางนากรุงเทพฯ 10260 ในวันที่ 14 – 22 มีนาคม 2562 โดยจะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นวันที่ยื่นใบสมัครและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-3994023 ในวันและเวลาราชการและสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.tmd.go.th ในหัวข้อ “ประกาศข่าวรับสมัคร”

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : กรมอุตุนิยมวิทยา